1400/9/24 چهارشنبه

راهبری پروژه های پژوهشی صنعت نفت (13082219000)

1400/9/24 چهارشنبهچهارشنبه 24/9/14002021-12-15T11:04:52+03:3012/15/2021راهبری پروژه های پژوهشی صنعت نفت (13082219000)<div style="text-align:center"> <div align="center"> <div align="center"> <table cellspacing="0" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; height:351px; width:664px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border-color:#8064a2; border-style:solid; border-width:1pt 1pt 2.25pt; height:0.5in; padding:0in 5.4pt; width:6.65in" width="638"> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="FA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های اختصاصی صنعت نفت&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">عنوان خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>راهبری پروژه های پژوهشی صنعت نفت</i></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:1.7in" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">شناسه خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:4.95in" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">13082219000</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">نوع خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">&nbsp;خدمت به کسب و کار (</span></span></span><span dir="LTR"><span style="color:#000000"><span style="font-family:Calibri">G2B</span></span></span><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">) و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:1.7in" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">شرح خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:4.95in" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>در راستای پیاده سازی بند چهارم سیاست های کلی بخش نفت و گاز، بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ششم سیاست های کلی علم و فناوری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر جذب و توسعه دانش و فناوری های مورد نیاز صنعت نفت و نیز جایگاه این فناوریها در اولویت &quot;الف&quot; نقشه جامع علمی کشور، و با استناد به بند 6 بخش ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبنی بر تدوین نظام جامع پژوهش و برنامه ریزی و حمایت از فناوری ها و فعالیت های دانش بنیان و انتقال دانش فنی، نظام نامه حاضر به منظور توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت نفت با رویکرد توسعه درونزا و همکاری های فناورانه با کشورهای پیشرو و با هدف ارتقاء ظرفیت های فناورانه درونی و ایجاد هماهنگی های لازم میان بازیگران پژوهش و فناوری وزارت نفت را در دستور کار خود قرار داده است. خدمات مربوط به طراحی و پیاده سازی نظام نامه و خدمات مربوط به نظارت عالیه و راهبردی بر اجرای نظام نامه در این شناسه قرار خواهند گرفت.</i></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">مدارک لازم براي انجام خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0.25in; margin-top:0in"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت- متخصصان و صاحبنظران و همکاران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مشاور طرح - قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط منتشره بالادستی - سخت افزار و نرم افزارهای تخصصی</i></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:1.7in" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">قوانين و مقررات بالادستي</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:4.95in" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت -سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - نقشه جامع علمی کشور - برنامه پنج ساله توسعه کشور</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">متوسط مدت</span></span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">زمان</span></span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">ارايه</span></span></span></strong><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000"> خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>خدمات مربوط به طراحی و پیاده سازی نظام نامه : 6 ماه<br /> خدمات مربوط به نظارت عالیه و راهبردی بر اجرای نظام نامه:&zwnj;در طول مدت پیاده سازی و اجرای نظام نامه</i></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=dd458f66-83cd-4ee4-93de-b8e72ba28e92"><span style="font-size:14px"></span></a><a font-size:14px="" href="../File/ShowFile.aspx?ID=63045fdc-3e0b-4fbd-9320-f900ef825c37" target="_blank &gt;&lt;span style="><strong></strong></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=69c97578-cb48-4fa8-be7c-77715cd453f2" style="font-family:IRANSansWeb" target="_blank"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=fb621a56-5946-4e08-9509-a4d743c713df"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=c421c247-bdd0-459c-9cf4-18658f0160f6"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=1ff9275e-98a3-4db1-a09f-5f04d296fd47"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=fd34b55e-c154-4d11-aaea-5b26e91b0cbd"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=6a902098-3a1a-4295-8d62-1127adcfa4b4"><u><span style="color:#2980b9"><strong>جزئيات بيشتر</strong></span></u></a></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:8px"></span></div> <div style="text-align:center"> <div align="right"></div> </div> <meta charset="utf8"><title>sh711.com</title> <style type="text/css">a.button { width:120px; height:15px; background-color: #dfd8e8; border: #000000; border-color: #dfd8e8; border-style:Ridge; border-width:4px 4px 4pt 4pt; color: black; padding: 15px 20px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 12px; margin: 2px 2px; cursor: pointer; } </style> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=1a057972-998e-401a-9e89-5784fd87cbc9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb" target="_self">نظرسنجي</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=e4e877a9-bc03-4c86-99aa-e303069c8243&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=aa515e9f-c84e-4fd7-924b-0365134f9089&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=94e9adc7-cb57-4495-a9b8-3d910836f01c&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=b3f175ac-2448-4082-a3e4-9c8bf8b86c45&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=3b19caff-b85e-472e-a10a-df94107f9ca7&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=3b19caff-b85e-472e-a10a-df94107f9ca7&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">سوالات متداول</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=8b1535a2-1a62-4ebb-b5da-141aa337e970&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=a74ed0bc-99d4-4532-a745-5e3b11a3d54d&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=a74ed0bc-99d4-4532-a745-5e3b11a3d54d&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">بيانيه سطح توافق خدمت</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=c2bfccec-3b18-48f9-b2e1-06f1053bdeaf&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=c2bfccec-3b18-48f9-b2e1-06f1053bdeaf&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">تماس با مسئول خدمت</a></strong>&nbsp; &nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>راهنمای دیجیتال</strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=e4e877a9-bc03-4c86-99aa-e303069c8243&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=a942026b-bd46-4c4f-82dc-1270d06b3f02&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=f644639a-e566-4d4b-b000-59b419ab52b9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=f644639a-e566-4d4b-b000-59b419ab52b9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">اطلاعات و آمار</a></strong>&nbsp;</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 0145110/4/2022 12:36:54 PM


ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های اختصاصی صنعت نفت 

عنوان خدمت

راهبری پروژه های پژوهشی صنعت نفت

شناسه خدمت

13082219000

نوع خدمت

 خدمت به کسب و کار (G2B) و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت

در راستای پیاده سازی بند چهارم سیاست های کلی بخش نفت و گاز، بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ششم سیاست های کلی علم و فناوری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر جذب و توسعه دانش و فناوری های مورد نیاز صنعت نفت و نیز جایگاه این فناوریها در اولویت "الف" نقشه جامع علمی کشور، و با استناد به بند 6 بخش ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبنی بر تدوین نظام جامع پژوهش و برنامه ریزی و حمایت از فناوری ها و فعالیت های دانش بنیان و انتقال دانش فنی، نظام نامه حاضر به منظور توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت نفت با رویکرد توسعه درونزا و همکاری های فناورانه با کشورهای پیشرو و با هدف ارتقاء ظرفیت های فناورانه درونی و ایجاد هماهنگی های لازم میان بازیگران پژوهش و فناوری وزارت نفت را در دستور کار خود قرار داده است. خدمات مربوط به طراحی و پیاده سازی نظام نامه و خدمات مربوط به نظارت عالیه و راهبردی بر اجرای نظام نامه در این شناسه قرار خواهند گرفت.

مدارک لازم براي انجام خدمت

کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت- متخصصان و صاحبنظران و همکاران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مشاور طرح - قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط منتشره بالادستی - سخت افزار و نرم افزارهای تخصصی

قوانين و مقررات بالادستي

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت -سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - نقشه جامع علمی کشور - برنامه پنج ساله توسعه کشور

متوسط مدت زمان ارايه خدمت

خدمات مربوط به طراحی و پیاده سازی نظام نامه : 6 ماه
خدمات مربوط به نظارت عالیه و راهبردی بر اجرای نظام نامه:‌در طول مدت پیاده سازی و اجرای نظام نامه

جزئيات بيشتر

sh711.com
نظرسنجي  سوالات متداول  بيانيه سطح توافق خدمت  تماس با مسئول خدمت   
راهنمای دیجیتال  اطلاعات و آمار 


بازدید:145
نسخه قابل چاپ
بيشتر