1400/9/24 چهارشنبه

ارائه دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در وزارت نفت (1308224000)

1400/9/24 چهارشنبهچهارشنبه 24/9/14002021-12-15T10:48:44+03:3012/15/2021ارائه دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در وزارت نفت (1308224000)<div style="text-align:center"> <div align="center"> <div align="center"> <table cellspacing="0" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; height:351px; width:664px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border-color:#8064a2; border-style:solid; border-width:1pt 1pt 2.25pt; height:0.5in; padding:0in 5.4pt; width:6.65in" width="638"> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="FA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های اختصاصی صنعت نفت&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">عنوان خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>ارائه دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در وزارت نفت</i></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:1.7in" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">شناسه خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:4.95in" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">1308224000</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">نوع خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:1.7in" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">شرح خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:4.95in" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>پیرو انعقاد موافقتنامه همکاری حمایت از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی فیمابین وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حصول اطمینان از پیاده سازی و تحقق اهداف مندرج در موافقتنامه مورد اشاره از سوی سطوح مختلف ذینفعان، شیوه نامه اجرایی دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت به منظور ترسیم نحوه انجام کار، تعیین نقش و وظایف سطوح مختلف ذینفعان، ارائه راهکار و حل مشکلات در قالب پروژه های زود بازده و کوتاه مدت توسط دانشگاه، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، اکتساب فناوری های اولویت دار تدوین و توسط مقام عالی وزارت نفت ابلاغ و اجرایی سازی آن از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری در دستور کار خود قرارداده شده است.</i></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">مدارک لازم براي انجام خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0.25in; margin-top:0in"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>کارشناسان و متخصصان حوزه صنعت به عنوان راهبر صنعتی - تامین منابع مالی به منظور اختصاص به دوره های مصوب شده - تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای تخصصی</i></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:1.7in" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">قوانين و مقررات بالادستي</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; vertical-align:top; width:4.95in" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری - نقشه جامع علمی کشور - قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت - دستورالعمل مالکیت فکری وزارت نفت - موافقتنامه همکاری حمایت از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در وزارت نفت</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:normal"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">متوسط مدت</span></span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">زمان</span></span></span></strong><strong> </strong><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000">ارايه</span></span></span></strong><strong><span lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb&quot;"><span style="color:#000000"> خدمت</span></span></span></strong></span></span></span></span></p> </td> <td style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none none solid solid; border-width:0px 0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:4.95in" valign="top" width="475"> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:right"><span style="color:#000000; font-family:IRANSansWeb"><span style="font-size:14px"><i>از تاریخ ابلاغ شیوه نامه اجرایی در وزارت نفت مشروط بر تأمین و تخصیص اعتبار لازم به صورت نامحدود</i></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color:#dfd8e8; background:#dfd8e8; border-color:#000000 #8064a2 #8064a2; border-style:none solid solid; border-width:0px 1pt 1pt; padding:0in 5.4pt; width:1.7in" valign="top" width="163"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=dd458f66-83cd-4ee4-93de-b8e72ba28e92"><span style="font-size:14px"></span></a><a font-size:14px="" href="../File/ShowFile.aspx?ID=63045fdc-3e0b-4fbd-9320-f900ef825c37" target="_blank &gt;&lt;span style="><strong></strong></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=69c97578-cb48-4fa8-be7c-77715cd453f2" style="font-family:IRANSansWeb" target="_blank"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=fb621a56-5946-4e08-9509-a4d743c713df"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=c421c247-bdd0-459c-9cf4-18658f0160f6"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=1ff9275e-98a3-4db1-a09f-5f04d296fd47"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=fd34b55e-c154-4d11-aaea-5b26e91b0cbd"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=6a902098-3a1a-4295-8d62-1127adcfa4b4"><u></u></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=1929c434-b9f9-47ed-9084-453d59547503"><u><span style="color:#2980b9"><strong>جزئيات بيشتر</strong></span></u></a></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:8px"></span></div> <div style="text-align:center"> <div align="right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><span style="color:red">ثبت نام دوره های فرصت مطالعاتی</span></span></span></span>&nbsp; /<strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="http://eservice.mop.ir/RRDMS/" style="color:blue; text-decoration:underline">http://eservice.mop.ir/RRDMS</a></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></div> </div> <meta charset="utf8"><title>sh711.com</title> <style type="text/css">a.button { width:120px; height:15px; background-color: #dfd8e8; border: #000000; border-color: #dfd8e8; border-style:Ridge; border-width:4px 4px 4pt 4pt; color: black; padding: 15px 20px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 12px; margin: 2px 2px; cursor: pointer; } </style> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=1a057972-998e-401a-9e89-5784fd87cbc9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb" target="_self">نظرسنجي</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=e4e877a9-bc03-4c86-99aa-e303069c8243&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=aa515e9f-c84e-4fd7-924b-0365134f9089&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=94e9adc7-cb57-4495-a9b8-3d910836f01c&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=b3f175ac-2448-4082-a3e4-9c8bf8b86c45&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=3b19caff-b85e-472e-a10a-df94107f9ca7&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=3c518a9c-b985-4e95-81c9-59819683ae7a&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=3c518a9c-b985-4e95-81c9-59819683ae7a&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">سوالات متداول</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=8b1535a2-1a62-4ebb-b5da-141aa337e970&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=293bf0c7-d4dc-46c4-a3c3-b6cdaec534ac&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=33bdfaf0-dd1e-44a2-8ec4-888aac9f1327&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=33bdfaf0-dd1e-44a2-8ec4-888aac9f1327&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">بيانيه سطح توافق خدمت</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=c2bfccec-3b18-48f9-b2e1-06f1053bdeaf&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=c2bfccec-3b18-48f9-b2e1-06f1053bdeaf&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">تماس با مسئول خدمت</a></strong>&nbsp; &nbsp;</td> </tr> <tr> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=e4e877a9-bc03-4c86-99aa-e303069c8243&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=a942026b-bd46-4c4f-82dc-1270d06b3f02&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=f644639a-e566-4d4b-b000-59b419ab52b9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><strong><a class="button" href="https://doert.mop.ir/portal/home/?videoondemand/36337/402251/402239/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7" style=" font-family:IRANSansWeb">راهنمای دیجیتال</a></strong>&nbsp;</td> <td><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=e4e877a9-bc03-4c86-99aa-e303069c8243&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=a942026b-bd46-4c4f-82dc-1270d06b3f02&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong></a><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=f644639a-e566-4d4b-b000-59b419ab52b9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><strong></strong><strong></strong></a><strong><a class="button" href="../Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=f644639a-e566-4d4b-b000-59b419ab52b9&LayoutID=2a7b65f9-10ce-4a60-90fb-2e3dc66b178d&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" style=" font-family:IRANSansWeb">اطلاعات و آمار</a></strong>&nbsp;</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 019219/29/2022 3:57:40 PM


ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های اختصاصی صنعت نفت 

عنوان خدمت

ارائه دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در وزارت نفت

شناسه خدمت

1308224000

نوع خدمت

 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت

پیرو انعقاد موافقتنامه همکاری حمایت از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی فیمابین وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حصول اطمینان از پیاده سازی و تحقق اهداف مندرج در موافقتنامه مورد اشاره از سوی سطوح مختلف ذینفعان، شیوه نامه اجرایی دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت به منظور ترسیم نحوه انجام کار، تعیین نقش و وظایف سطوح مختلف ذینفعان، ارائه راهکار و حل مشکلات در قالب پروژه های زود بازده و کوتاه مدت توسط دانشگاه، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، اکتساب فناوری های اولویت دار تدوین و توسط مقام عالی وزارت نفت ابلاغ و اجرایی سازی آن از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری در دستور کار خود قرارداده شده است.

مدارک لازم براي انجام خدمت

کارشناسان و متخصصان حوزه صنعت به عنوان راهبر صنعتی - تامین منابع مالی به منظور اختصاص به دوره های مصوب شده - تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای تخصصی

قوانين و مقررات بالادستي

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری - نقشه جامع علمی کشور - قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت - دستورالعمل مالکیت فکری وزارت نفت - موافقتنامه همکاری حمایت از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در وزارت نفت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت

از تاریخ ابلاغ شیوه نامه اجرایی در وزارت نفت مشروط بر تأمین و تخصیص اعتبار لازم به صورت نامحدود

جزئيات بيشتر

ثبت نام دوره های فرصت مطالعاتی  /http://eservice.mop.ir/RRDMS
sh711.com
نظرسنجي  سوالات متداول  بيانيه سطح توافق خدمت  تماس با مسئول خدمت   
راهنمای دیجیتال  اطلاعات و آمار 


بازدید:192
نسخه قابل چاپ
بيشتر