1401/3/29 یکشنبه

بازنگری در نحوه واگذاری مطالعه میدان‌های نفت و گاز به دانشگاه‌ها

1401/3/29 یکشنبهیکشنبه 29/3/14012022-06-19T10:10:19+04:306/19/2022بازنگری در نحوه واگذاری مطالعه میدان‌های نفت و گاز به دانشگاه‌ها<h4 dir="RTL" style="margin-top:13px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:#4f81bd"><i style="font-style:italic"><span style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><a href="https://www.shana.ir/news/457976/بازنگری-در-نحوه-واگذاری-مطالعه-میدان-های-نفت-و-گاز-به-دانشگاه-ها" style="color:blue; text-decoration:underline"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت خبر داد</span></a></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></i></span></span></span></span></span></span></h4> <h1 dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:26px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="https://www.shana.ir/news/457976/بازنگری-در-نحوه-واگذاری-مطالعه-میدان-های-نفت-و-گاز-به-دانشگاه-ها" itemprop="headline" style="color:blue; text-decoration:underline"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بازنگری در نحوه واگذاری مطالعه میدان&zwnj;های نفت و گاز به دانشگاه&zwnj;ها</span></a><span dir="LTR"></span></span></span></span></span></strong></h1> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span> <figure class="item-img"> <div style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از بازنگری در نحوه واگذاری مطالعه میدان&zwnj;های نفت و گاز به دانشگاه&zwnj;های کشور خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;ها، شکل واگذاری مطالعات به دانشگاه&zwnj;ها از میدان&zwnj;محور به سمت فناوری&zwnj;محور خواهد رفت</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">. </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وحیدرضا زیدی&zwnj;فرد از بازنگری در نحوه واگذاری مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به دانشگاه&zwnj;های کشور خبر داد و اظهار کرد: در بررسی&zwnj;ها مشخص شد در بسیاری از موارد موازی&zwnj;کاری در حال انجام است، برای نمونه شاهد آن بودیم که سه دانشگاه به&zwnj;صورت هم&zwnj;زمان روی یک فناوری با دانش فنی واحد مطالعه می&zwnj;کنند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.&nbsp;</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;ها، شکل واگذاری مطالعاتی کار به دانشگاه&zwnj;های کشور از میدان&zwnj;محور به سمت فناوری&zwnj;محور خواهد رفت، بنابراین بسته&zwnj;های فناوری مورد نیاز صنعت نفت مشخص شده و نحوه جدید همکاری با دانشگاه در حال تدوین و اجراست</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت نفت و وزارت علوم برای بررسی همکاری هرچه بیشتر با دانشگاه&zwnj;ها خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی دوباره قراردادهای مطالعاتی واگذاری میدان&zwnj;های نفتی به دانشگاه&zwnj;های کشور است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">زیدی&zwnj;فرد گفت: از زمان واگذاری مطالعه میدان&zwnj;های نفتی و گازی به دانشگاه&zwnj;های کشور بعضی از دانشگاه&zwnj;ها کار محول&zwnj;شده را به&zwnj;خوبی پیش برده&zwnj;اند و بعضی دیگر در مراحل ابتدای کار هستند، این درحالی است که وزارت نفت به تعهدهای مالی خود در این زمینه طبق قرارداد عمل و مبالغ خوبی به دانشگاه&zwnj;ها پرداخت کرده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در دولت دوازدهم</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه&zwnj;های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، سهند تبریز، شیراز، صنعت نفت، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، علم و صنعت، شهید چمران اهواز، صنعتی اصفهان، خلیج فارس و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این قراردادها در ادامه مسیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال ۹۳ با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه&zwnj;ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی کلید خورده بود، امضا شدند و به این ترتیب مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه&zwnj;ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بر پایه قراردادهایی که امضا شده، میدان یادآوران به دانشگاه تهران، میدان پارس جنوبی به دانشگاه صنعتی شریف، میدان الوند به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میدان رگ سفید به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان مسجدسلیمان به دانشگاه سهند تبریز، میدان اسفند به دانشگاه شیراز، میدان فروزان به دانشگاه صنعت نفت، میدان خشت به دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، میدان بینک به دانشگاه فردوسی مشهد، میدان دورود به دانشگاه علم و صنعت، میدان تنگ&zwnj;بیجار به دانشگاه شهیدچمران اهواز، میدان مارون به دانشگاه صنعتی اصفهان و میدان نوروز به دانشگاه خلیج فارس واگذار شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پیش&zwnj;تر نیز در گام نخست این همکاری فناورانه، مطالعات ازدیاد برداشت میدان آزادگان به انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز، میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسلامی، میدان کوپال به دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت و میدان بی&zwnj;بی&zwnj;حکیمه به پژوهشکده ازدیاد برداشت (پژوهشگاه صنعت نفت) واگذار شده بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بر این اساس، تاکنون در حوزه مطالعات ازدیاد برداشت میدان&zwnj;های نفت و گاز، ۲۲ قرارداد کلان پژوهشی با مجموع ارزش ۱۰۰۹ میلیارد تومان و ۴۹ میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شده و در حال پیگیری است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span></div> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></figure> 1d7a9ac48-1740-485a-99ea-3d0e07a163212022-06-19T10:29:34+04:30دکتر زیدی فرد18925/26/2023 4:07:41 PM


معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت خبر داد

بازنگری در نحوه واگذاری مطالعه میدان‌های نفت و گاز به دانشگاه‌ها

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از بازنگری در نحوه واگذاری مطالعه میدان‌های نفت و گاز به دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم‌گیری‌ها، شکل واگذاری مطالعات به دانشگاه‌ها از میدان‌محور به سمت فناوری‌محور خواهد رفت.
وحیدرضا زیدی‌فرد از بازنگری در نحوه واگذاری مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه‌های کشور خبر داد و اظهار کرد: در بررسی‌ها مشخص شد در بسیاری از موارد موازی‌کاری در حال انجام است، برای نمونه شاهد آن بودیم که سه دانشگاه به‌صورت هم‌زمان روی یک فناوری با دانش فنی واحد مطالعه می‌کنند
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم‌گیری‌ها، شکل واگذاری مطالعاتی کار به دانشگاه‌های کشور از میدان‌محور به سمت فناوری‌محور خواهد رفت، بنابراین بسته‌های فناوری مورد نیاز صنعت نفت مشخص شده و نحوه جدید همکاری با دانشگاه در حال تدوین و اجراست.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت نفت و وزارت علوم برای بررسی همکاری هرچه بیشتر با دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی دوباره قراردادهای مطالعاتی واگذاری میدان‌های نفتی به دانشگاه‌های کشور است.
زیدی‌فرد گفت: از زمان واگذاری مطالعه میدان‌های نفتی و گازی به دانشگاه‌های کشور بعضی از دانشگاه‌ها کار محول‌شده را به‌خوبی پیش برده‌اند و بعضی دیگر در مراحل ابتدای کار هستند، این درحالی است که وزارت نفت به تعهدهای مالی خود در این زمینه طبق قرارداد عمل و مبالغ خوبی به دانشگاه‌ها پرداخت کرده است.
در دولت دوازدهم ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، سهند تبریز، شیراز، صنعت نفت، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، علم و صنعت، شهید چمران اهواز، صنعتی اصفهان، خلیج فارس و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.
این قراردادها در ادامه مسیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال ۹۳ با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی کلید خورده بود، امضا شدند و به این ترتیب مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شده است.
بر پایه قراردادهایی که امضا شده، میدان یادآوران به دانشگاه تهران، میدان پارس جنوبی به دانشگاه صنعتی شریف، میدان الوند به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میدان رگ سفید به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان مسجدسلیمان به دانشگاه سهند تبریز، میدان اسفند به دانشگاه شیراز، میدان فروزان به دانشگاه صنعت نفت، میدان خشت به دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، میدان بینک به دانشگاه فردوسی مشهد، میدان دورود به دانشگاه علم و صنعت، میدان تنگ‌بیجار به دانشگاه شهیدچمران اهواز، میدان مارون به دانشگاه صنعتی اصفهان و میدان نوروز به دانشگاه خلیج فارس واگذار شده است.
پیش‌تر نیز در گام نخست این همکاری فناورانه، مطالعات ازدیاد برداشت میدان آزادگان به انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز، میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسلامی، میدان کوپال به دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت و میدان بی‌بی‌حکیمه به پژوهشکده ازدیاد برداشت (پژوهشگاه صنعت نفت) واگذار شده بود.
بر این اساس، تاکنون در حوزه مطالعات ازدیاد برداشت میدان‌های نفت و گاز، ۲۲ قرارداد کلان پژوهشی با مجموع ارزش ۱۰۰۹ میلیارد تومان و ۴۹ میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شده و در حال پیگیری است.


بازدید:189
نسخه قابل چاپ