1400/10/11 شنبه

ابلاغ دستورالعمل آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400

1400/10/11 شنبهشنبه 11/10/14002022-01-01T11:37:30+03:301/1/2022ابلاغ دستورالعمل آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=ca93f40e-48fa-4636-93be-4f18433cf5b5"><u><span style="color:#2980b9">دستورالعمل آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400</span></u></a><span style="color:#376092"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=ca93f40e-48fa-4636-93be-4f18433cf5b5"> </a>توسط &nbsp;وزیر نفت ابلاغ شد</span></span></span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="color:#376092">.</span></span></span></strong></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;17076f349-0b09-45bd-b7e7-8a51df0f535e2022-01-02T10:57:42+03:30ابلاغیه29728/15/2022 8:18:01 PMبازدید:297
نسخه قابل چاپ