1400/9/23 سه‌شنبه

سامانه متمرکز کدینگ مناطق طبقه بندی وزارت نفت

سامانه متمرکز کدینگ مناطق طبقه بندی وزارت نفت

1400/9/23 سه‌شنبهسه‌شنبه 23/9/14002021-12-14T12:47:05+03:3012/14/2021سامانه متمرکز کدینگ مناطق طبقه بندی وزارت نفتسامانه متمرکز کدینگ مناطق طبقه بندی وزارت نفت<style type="text/css">.MainTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: blueviolet; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold ۱۶px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .SubTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: cadetblue; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold 14px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .Body-css { font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; line-height: 1.5 !important; color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal 16px/1.5 Tahoma, sans-serif; direction: rtl; text-align: justify; border: black; } .flip-css { padding: 0px; text-align: justify; cursor:pointer; } .panel-css { padding: 20px; display: none; text-align: justify; } .panel-show-css { padding: 20px; text-align: justify; } #back-top { position: fixed; bottom: 25px; left: 15px; } </style> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript"></script><script> $(document).ready(function(){ $("#flip1").click(function(){ $("#panel1").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip2").click(function(){ $("#panel2").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip3").click(function(){ $("#panel3").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip4").click(function(){ $("#panel4").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip5").click(function(){ $("#panel5").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip6").click(function(){ $("#panel6").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ // hide #back-top first $("#back-top").hide(); // fade in #back-top $(function () { $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('#back-top').fadeIn(); } else { $('#back-top').fadeOut(); } }); // scroll body to 0px on click $('#back-top a').click(function () { $('body,html').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); }); </script> <div class="flip-css" id="flip1"><strong class="MainTitle-css">معرفی</strong></div> <div class="panel-show-css" id="panel1"><strong class="Body-css"> </strong> <p style="text-align:center"><strong class="Body-css"><strong><span style="font-size:small"><span style="font-family:Tahoma"></span></span></strong><br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=bcbe919f-2454-405b-9fab-789c79687f1c" /></strong></p> <strong class="Body-css"> صنعت نفت به عنوان صنعت استراتژیک کشور به منظور انجام اکتشاف، استخراج، پالایش، تدارک و توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی همواره به حجم قابل توجهی از کالاها، تجهیزات و قطعات یدکی نیاز&zwnj;مند است. اتخاذ رویکرد صحیح و استراتژیک به مدیریت این حجم عظیم از اقلام نه تنها می&zwnj;تواند به بهره&zwnj;وری در استفاده از منابع در سطح این صنعت بیانجامد بلکه بر توسعه سایر بخش&zwnj;های صنعت و اقتصاد کشور نیز تاثیر چشمگیر خواهد داشت.<br /> سیستمهاى لجستیکى با توجه به ماهیت سازمانى و هدف مربوطه فعالیتهاى برآورد، تأمین، نگهدارى و توزیع اقلام مورد نیاز واحدهاى تحت پوشش را به عهده دارند. اصولاً در این گونه سیستمها با توجه به لزوم پشتیبانى کامل و سریع واحدهاى تحت پوشش، نگهدارى کالا امرى اجتناب&rlm;ناپذیر است. این مجموعه فعالیت، بدون داشتن یک منطق مناسب براى شناسایى و طبقه&rlm;بندى اقلام امکان&rlm;پذیر نیست. این موضوع در سازمانهای بزرگ از اهمیت بیشترى برخوردار خواهد بود و وزارت از جمله سازمانهای پیشرو در این زمینه میباشد. از طرف دیگر تنوع نیازها موجب مى&rlm;شود تا اقلام متنوعى در سطح سازمانها ایجاد گردد که این مهم نیازمند برنامه&rlm;ریزى و طراحى یک ابزار مناسب جهت تسهیل عملیات لجستیک خواهد بود.<br /> لذا با تعریف پروژه &quot;یکپارچه سازی و تلفیق طبقه بندی کالا و انطباق آن با نظام ملّی ایران کد&quot; در وزارت نفت و طراحی سیستم کدینگ این پروژه، زیرساخت اطلاعاتی پایه&nbsp; &quot;سیستم خرید الکترونیکی و سایر سیستمهای لجستیکی و عملیاتی وزارت&quot; فراهم خواهد آمد.</strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip2"><strong class="MainTitle-css">اهداف</strong></div> <div class="panel-css" id="panel2"><strong class="Body-css">-&nbsp;تولید شناسه منحصربفرد به ازای هر قلم کالای جاری سازمان (جلوگیری از ورود و تعریف اقلام تکراری)<br /> -&nbsp;تولید کاتالوگ الکترونیکی اقلام به عنوان شناسنامه اطلاعاتی هر قلم مطابق سبد اطلاعاتی درخواستی<br /> - استاندارد کردن رویه ها و دستورالعملهای مدیریت اطلاعات کالا<br /> -&nbsp;استفاده از کارکردهای وجود الگوی توصیف اقلام (استانداردسازی شناخت کالا)<br /> -&nbsp;استفاده از کارکردهای وجود استانداردهای نوشتاری عناصر و ارزشهای اقلام<br /> -&nbsp;استفاده از کارکردهای فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات اقلام&nbsp;<br /> - ایجاد زیرساخت برای منبع یابی اقلام وزارت نفت<br /> -&nbsp;ایجاد بانک اطلاعاتی سیستم (تجهیزات) وزارت نفت </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip3"><strong class="MainTitle-css">دسترسی به سامانه</strong></div> <div class="panel-css" id="panel3"><strong class="Body-css">-&nbsp;از طریق اینترانت شرکت ملی نفت ایران و آدرس oilcoding.ir و دریافت نام کاربری و کلمه عبور از مدیریت فاوا نفت </strong></div> &nbsp; <p id="back-top"><a href="#top"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=fa721942-8764-435c-b7d5-09bfdfbcf8d8" /></a></p> 18a8ac42e-fa05-477f-a769-e5e391369db42021-12-14T12:47:37.13+03:30saman475915/27/2023 9:56:34 AM


معرفی


صنعت نفت به عنوان صنعت استراتژیک کشور به منظور انجام اکتشاف، استخراج، پالایش، تدارک و توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی همواره به حجم قابل توجهی از کالاها، تجهیزات و قطعات یدکی نیاز‌مند است. اتخاذ رویکرد صحیح و استراتژیک به مدیریت این حجم عظیم از اقلام نه تنها می‌تواند به بهره‌وری در استفاده از منابع در سطح این صنعت بیانجامد بلکه بر توسعه سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور نیز تاثیر چشمگیر خواهد داشت.
سیستمهاى لجستیکى با توجه به ماهیت سازمانى و هدف مربوطه فعالیتهاى برآورد، تأمین، نگهدارى و توزیع اقلام مورد نیاز واحدهاى تحت پوشش را به عهده دارند. اصولاً در این گونه سیستمها با توجه به لزوم پشتیبانى کامل و سریع واحدهاى تحت پوشش، نگهدارى کالا امرى اجتناب‏ناپذیر است. این مجموعه فعالیت، بدون داشتن یک منطق مناسب براى شناسایى و طبقه‏بندى اقلام امکان‏پذیر نیست. این موضوع در سازمانهای بزرگ از اهمیت بیشترى برخوردار خواهد بود و وزارت از جمله سازمانهای پیشرو در این زمینه میباشد. از طرف دیگر تنوع نیازها موجب مى‏شود تا اقلام متنوعى در سطح سازمانها ایجاد گردد که این مهم نیازمند برنامه‏ریزى و طراحى یک ابزار مناسب جهت تسهیل عملیات لجستیک خواهد بود.
لذا با تعریف پروژه "یکپارچه سازی و تلفیق طبقه بندی کالا و انطباق آن با نظام ملّی ایران کد" در وزارت نفت و طراحی سیستم کدینگ این پروژه، زیرساخت اطلاعاتی پایه  "سیستم خرید الکترونیکی و سایر سیستمهای لجستیکی و عملیاتی وزارت" فراهم خواهد آمد.
 
اهداف
- تولید شناسه منحصربفرد به ازای هر قلم کالای جاری سازمان (جلوگیری از ورود و تعریف اقلام تکراری)
- تولید کاتالوگ الکترونیکی اقلام به عنوان شناسنامه اطلاعاتی هر قلم مطابق سبد اطلاعاتی درخواستی
- استاندارد کردن رویه ها و دستورالعملهای مدیریت اطلاعات کالا
- استفاده از کارکردهای وجود الگوی توصیف اقلام (استانداردسازی شناخت کالا)
- استفاده از کارکردهای وجود استانداردهای نوشتاری عناصر و ارزشهای اقلام
- استفاده از کارکردهای فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات اقلام 
- ایجاد زیرساخت برای منبع یابی اقلام وزارت نفت
- ایجاد بانک اطلاعاتی سیستم (تجهیزات) وزارت نفت
 
دسترسی به سامانه
- از طریق اینترانت شرکت ملی نفت ایران و آدرس oilcoding.ir و دریافت نام کاربری و کلمه عبور از مدیریت فاوا نفت
 


بازدید:759
نسخه قابل چاپ