1400/9/23 سه‌شنبه

سامانه‌های برنامه‌ریزی راهبردی پروژه‌های پژوهشی و پیگیری و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌ها

سامانه‌های برنامه‌ریزی راهبردی پروژه‌های پژوهشی و پیگیری و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌ها

1400/9/23 سه‌شنبهسه‌شنبه 23/9/14002021-12-14T12:44:37+03:3012/14/2021سامانه‌های برنامه‌ریزی راهبردی پروژه‌های پژوهشی و پیگیری و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌هاسامانه‌های برنامه‌ریزی راهبردی پروژه‌های پژوهشی و پیگیری و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌ها<style type="text/css">.MainTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: blueviolet; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold ۱۶px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .SubTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: cadetblue; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold 14px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .Body-css { font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; line-height: 1.5 !important; color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal 16px/1.5 Tahoma, sans-serif; direction: rtl; text-align: justify; border: black; } .flip-css { padding: 0px; text-align: justify; cursor:pointer; } .panel-css { padding: 20px; display: none; text-align: justify; } .panel-show-css { padding: 20px; text-align: justify; } #back-top { position: fixed; bottom: 25px; left: 15px; } </style> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript"></script><script> $(document).ready(function(){ $("#flip1").click(function(){ $("#panel1").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip2").click(function(){ $("#panel2").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip3").click(function(){ $("#panel3").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip4").click(function(){ $("#panel4").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip5").click(function(){ $("#panel5").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ // hide #back-top first $("#back-top").hide(); // fade in #back-top $(function () { $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('#back-top').fadeIn(); } else { $('#back-top').fadeOut(); } }); // scroll body to 0px on click $('#back-top a').click(function () { $('body,html').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); }); </script> <div class="flip-css" id="flip1"><strong class="MainTitle-css">معرفی</strong></div> <div class="panel-show-css" id="panel1"><strong class="Body-css"> </strong> <div style="text-align:center"><strong class="Body-css"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=072c2350-ed2b-4e9c-ad87-c66c5a27b5fd" />&nbsp;</strong></div> <strong class="Body-css"> </strong> <div></div> <strong class="Body-css"><br /> این سامانه از زیر سیستم های سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه های پژوهش و فناوری (CPMIS) بوده و از جمله قابلیت های این سامانه تعیین نیازهای عملیاتی و اولویت آن&rlm;ها، سیاست&rlm;گذاری برای پوشش نیازها، قابلیت تعریف استراتژی برای سطوح مختلف، تعریف برنامه ها و طرح&rlm;ها به منظور تحقق سیاست&rlm;ها در ذیل هر یک، تبدیل سیاست&rlm;ها به برنامه ها و طرح&rlm;های تدوین شده، قابلیت ثبت انواع معیار اعم از لیستی و محدوده&zwnj;ای، قابلیت ثبت معیارهای ارزیابی عملکرد، امکان ارزیابی عملکرد موجودیت&rlm;های سازمانی مسئول و پیمانکاران پروژه، نظارت بر اجرای دقیق سیاست&rlm;ها، طرح&rlm;ها و پروژه&rlm;ها منطبق بر برنامه از پیش تدوین شده و ارزیابی پیشرفت پروژه&rlm;ها و برنامه ها می باشد..&nbsp;&nbsp;</strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip2"><strong class="MainTitle-css">بکارگیری&nbsp;و دسترسی به&nbsp;سامانه</strong></div> <div class="panel-css" id="panel2"><strong class="Body-css"><strong class="SubTitle-css">1- فراگیری </strong><br /> آشنایی با سامانه جهت بکارگیری از قابلیت&zwnj;ها و توانمندی&zwnj;های گستردة آن بسیار حائز اهمیت است. دو امکان برای این مهم محقق شده است:<br /> الف) راهنمای درون برنامه: جهت دسترسی به راهنمای جامع این سامانه می&zwnj;توان پس از ورود به قسمت &rdquo;راهنما&ldquo; مراجعه کرد.<br /> ب) دوره&zwnj;های آموزشی: دو دوره آموزشی با عناوین &quot;کاربری سامانه CPMIS (مقدماتی)&quot; با کد 22044 و &quot;کاربری سامانه CPMIS (پیشرفته)&quot; با کد 22045 مطابق استاندارد و قالب آموزشی وزارت نفت برای آموزش کاربری کلیه زیرسامانه&zwnj;های مرتبط آن تدوین و تصویب شده است. کلیه ارکان اجرایی در صورت نیاز می&zwnj;توانند درخواست برگزاری دوره را به شرکت&zwnj;های طرف قرارداد ارائه نمایند تا شرکت&zwnj;ها هماهنگی&zwnj;های لازم برای برگزاری دوره&zwnj;ها را به انجام رسانند.&nbsp;<br /> &nbsp;<strong class="SubTitle-css">2- دریافت توکن امنیتی</strong><br /> برای دسترسی به این سامانه وجود توکن امنیتی ضروری است. راهنمای فرآیند تهیه و دریافت توکن به صورت متمرکز از طریق منوی &rdquo;فرم&zwnj;ها و راهنماها&ldquo; و زیرمنوی &rdquo;راهنمای ثبت&zwnj;نام CPMIS&ldquo; در وبگاه <a href="http://meganaft.oict.ir" target="_blank"><u>مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت (مگانفت)&nbsp;</u></a> قابل دسترس است. کاربران با دریافت فرم&zwnj;ها و تکمیل مدارک مورد نیاز و طبق فرآیند معرفی شده می&zwnj;بایست نسبت به تهیه توکن اقدام نمایند. با دریافت توکن، راهنمای نصب، راه&zwnj;اندازی و چگونگی برقراری ارتباط امن شبکه خصوصی مجازی به همراه کلمه عبور انحصاری توکن تحویل می&zwnj;شود.&nbsp;<br /> <strong class="SubTitle-css">3- تعیین فرآیند و نقش کاربر و دریافت نام کاربری</strong><br /> کلیه فرآیندهای سامانه CPMIS بر اساس نقش&zwnj;های مرتبط با هر فرآیند قابل دسترس و اجرا می&zwnj;باشند. هر کاربر ارکان اجرایی می&zwnj;بایست با تعیین زیرسیستم، فرآیند اجرایی و فعالیت مورد نظر که تعیین کننده نقش عملیاتی در سامانه CPMIS است، درخواست نام کاربری را به سازمان پژوهش و فناوری شرکت کارفرما اعلام و نام کاربری تعریف شده را دریافت نماید. کاربران با داشتن توکن، نام کاربری و کلمه عبور قادر به ورود و دسترسی به قسمت&zwnj;های مجاز در سامانه خواهند بود.&nbsp;<br /> <strong class="SubTitle-css">4- اتصال به سامانه</strong><br /> برای دسترسی به سامانه، برقراری ارتباط امن (VPN) از طریق توکن دریافتی و دستورالعمل&zwnj;های مربوطه ضروریست. پس از برقراری ارتباط VPN از طریق آدرس زیر می&zwnj;توان به سامانه دسترسی داشت. <a href="https://pmst.mop.ir">https://pmst.mop.ir</a> </strong></div> <br /> <strong class="MainTitle-css">ملاحظه</strong> <p class="Body-css">درصورت وجود هر گونه مشکل، در بکارگیری از سامانه با شماره 61623300 تماس بگیرید.</p> <p id="back-top"><a href="#top"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=fa721942-8764-435c-b7d5-09bfdfbcf8d8" /></a></p> 191e5fcb3-5057-45b0-9b7c-5a283267f30c2021-12-14T12:45:13.803+03:30samane2563212/23/2022 2:58:41 PM


معرفی
 

این سامانه از زیر سیستم های سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه های پژوهش و فناوری (CPMIS) بوده و از جمله قابلیت های این سامانه تعیین نیازهای عملیاتی و اولویت آن‏ها، سیاست‏گذاری برای پوشش نیازها، قابلیت تعریف استراتژی برای سطوح مختلف، تعریف برنامه ها و طرح‏ها به منظور تحقق سیاست‏ها در ذیل هر یک، تبدیل سیاست‏ها به برنامه ها و طرح‏های تدوین شده، قابلیت ثبت انواع معیار اعم از لیستی و محدوده‌ای، قابلیت ثبت معیارهای ارزیابی عملکرد، امکان ارزیابی عملکرد موجودیت‏های سازمانی مسئول و پیمانکاران پروژه، نظارت بر اجرای دقیق سیاست‏ها، طرح‏ها و پروژه‏ها منطبق بر برنامه از پیش تدوین شده و ارزیابی پیشرفت پروژه‏ها و برنامه ها می باشد..  
 
بکارگیری و دسترسی به سامانه
1- فراگیری
آشنایی با سامانه جهت بکارگیری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های گستردة آن بسیار حائز اهمیت است. دو امکان برای این مهم محقق شده است:
الف) راهنمای درون برنامه: جهت دسترسی به راهنمای جامع این سامانه می‌توان پس از ورود به قسمت ”راهنما“ مراجعه کرد.
ب) دوره‌های آموزشی: دو دوره آموزشی با عناوین "کاربری سامانه CPMIS (مقدماتی)" با کد 22044 و "کاربری سامانه CPMIS (پیشرفته)" با کد 22045 مطابق استاندارد و قالب آموزشی وزارت نفت برای آموزش کاربری کلیه زیرسامانه‌های مرتبط آن تدوین و تصویب شده است. کلیه ارکان اجرایی در صورت نیاز می‌توانند درخواست برگزاری دوره را به شرکت‌های طرف قرارداد ارائه نمایند تا شرکت‌ها هماهنگی‌های لازم برای برگزاری دوره‌ها را به انجام رسانند. 
 2- دریافت توکن امنیتی
برای دسترسی به این سامانه وجود توکن امنیتی ضروری است. راهنمای فرآیند تهیه و دریافت توکن به صورت متمرکز از طریق منوی ”فرم‌ها و راهنماها“ و زیرمنوی ”راهنمای ثبت‌نام CPMIS“ در وبگاه مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت (مگانفت)  قابل دسترس است. کاربران با دریافت فرم‌ها و تکمیل مدارک مورد نیاز و طبق فرآیند معرفی شده می‌بایست نسبت به تهیه توکن اقدام نمایند. با دریافت توکن، راهنمای نصب، راه‌اندازی و چگونگی برقراری ارتباط امن شبکه خصوصی مجازی به همراه کلمه عبور انحصاری توکن تحویل می‌شود. 
3- تعیین فرآیند و نقش کاربر و دریافت نام کاربری
کلیه فرآیندهای سامانه CPMIS بر اساس نقش‌های مرتبط با هر فرآیند قابل دسترس و اجرا می‌باشند. هر کاربر ارکان اجرایی می‌بایست با تعیین زیرسیستم، فرآیند اجرایی و فعالیت مورد نظر که تعیین کننده نقش عملیاتی در سامانه CPMIS است، درخواست نام کاربری را به سازمان پژوهش و فناوری شرکت کارفرما اعلام و نام کاربری تعریف شده را دریافت نماید. کاربران با داشتن توکن، نام کاربری و کلمه عبور قادر به ورود و دسترسی به قسمت‌های مجاز در سامانه خواهند بود. 
4- اتصال به سامانه
برای دسترسی به سامانه، برقراری ارتباط امن (VPN) از طریق توکن دریافتی و دستورالعمل‌های مربوطه ضروریست. پس از برقراری ارتباط VPN از طریق آدرس زیر می‌توان به سامانه دسترسی داشت. https://pmst.mop.ir

ملاحظه

درصورت وجود هر گونه مشکل، در بکارگیری از سامانه با شماره 61623300 تماس بگیرید.


بازدید:563
نسخه قابل چاپ