چهارشنبه 7 آبان 1399   14:27:57
|           RSS


test

1399/7/23 چهارشنبه
اهداف
- توسعه فناوریهای بالادستی و پایین‌دستی و ارتقای بلوغ فناورانه صنعت نفت
- ارتقای توان رقابت فناورانه در سطح منطقه و بین‌المللی

راهبردها
- افزایش قابلیت رقابت فناورانه صنعت نفت از طریق همکاریهای بین المللی فناورانه
- جذب و انتقال فناوریهای نو ظهور و نوین به درون صنعت نفت با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر

سیاست‌ها
مهمتریــن جریانهــای فکــریِ ترســیم‌کننــده‌ نحــوه دخالــت هوشــمندانه و پیشدســتانه دولــت در توســعه اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه، توجه به مباني نظري‌اي همچون؛ سیاست صنعتی نوین، فرارسی (کچاپ)، سیاستگذاری نوآوری و سیاستگذاری توليد و کارآفرینی مي‌باشند.
در حــوزه توليد، کارآفرینــی و نــوآوری بــا مداقــه دقیــق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي، گــزارشات و رتبــه‌بنــدی‌هاي معتبر بیــن‌المللــی در حــوزه توليد و کارآفرینــی و نــوآوری و کســب وکار، مبــادرت بــه شناســایی ارکان و شــاخصهای اساسي توسعه کشــور خصوصا در صنعت نفت شد. گــزارش‌هــا و رتبــه بنــدی‌هــای مــورد توجه عبارتنــد از؛
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري
نقشه جامع علمي كشور
ساير اسناد بالادستي
شاخص" نوآوری جهانی"
شاخص "رقابت پذیری جهانی"
شاخص "رقابت پذیری اقتصادي"
شاخص "دیده بان جهانی کارآفرینی"
شاخص "جهانی کارآفریني"
شاخص "سهولت کسب و کار"
شاخص "نماگر نوآوری اتحادیه اروپا"
حاصــل ایــن بــررسي دقیــق، اســتخراج چارچــوب مفهومــی، جهـت ارائـه یـک توضیح جامـع و علّی-معلولـی، در مـورد چگونگی توســعه فعاليتها در وزارت نفت، از ســطح «ارکان» بنیــادی و زیربنایــی، تــا دســتیابی بــه نتایــج ســطح بالاتــر یعنــی «ارتقــای اکوسیسـتم‌هـای توليد و کارآفرینـی مبتنـی بر نـوآوری» تا نهایتا دسـتیابی بــه نتیجـه غایــی یعنــی «دســتیابی بــه یــک اقتصــاد کارآفریــن و نــوآور» بــود. بــه عبــارت دیگــر، دســتیابی بــه نتیجــه غایــی یعنــی «دســتیابی بــه یــک اقتصــاد کارآفریــن و نــوآور» نیازمنــد دخالــت دولــت جهــت ارتقــای ارکان بنیــادی و زیربنایــی اســت.
بــرای تهیــه ایــن گزارش، ابتــدا سعي شده است براساس پارامترهاي فوق‌الذكر، مبنايي جهت ارزيابي و نگاشت اقدامات، متناظر با شاخص‌هاي جهاني و همچنين نيازهاي داخل كشور از طريق توجه به نقاط ضعف و قوت تدوين گردد و برنامه‌هاي تحول آفرین جهت نوآوري و جهش توليد و کارآفرینـی در صنعت نفت كشور ارائه گردد. از جمله شاخص‌هاش مطالعه شده، شاخص رقابت پذيري اقتصادي است كه در ادامه عوامل مهم و الزامات پايه‌اي براي موفقيت در اين شاخص ارائه شده است.


يكي ديگر از مهمترين شاخص‌هاي بين‌المللي كه طيف وسيعي از معيارهاي ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت در توسعه همه‌جانبه را  پوشش مي‌دهد، شاخص نوآوري جهاني ‌مي‌باشد. شاخص
نوآوری جهانی  (GII به عنوان یک مرجع پیشرو، از طریق فراهم نمودن ابزارهای لازم و تدوین سیاست‌ها، به بهبود وضعیت تولید، بهره‌وری و اشتغال کمک می‌کند. این شاخص، با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی غنی از معیارهای دقیق، فاکتورهای نوآوری را برای کشورها به صورت مستمر ارزیابی می نماید. شاخص نوآوری جهانی یک پروژه رو به رشد و بهبود است، به طوری‌که براساس آخرین تحقیقات در زمینه اندازه‌گیری نوآوری، داده‌های پیشین را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. این شاخص به دو زیرشاخص ورودی و خروجی نوآوری تقسیم می‌شود. زیرشاخص ورودی شامل پنج رکن زير است که عوامل موثر در گسترش فعالیت‌های ابتکاری را نشان می‌دهند.
 1. نهادها
 2. سرمایه انسانی و تحقیقات
 3. زیرساخت‌ها
 4. پیچیدگی بازار
 5. پیچیدگی کسب و کار
زیرشاخص خروجی نیز شامل دو رکن زير است که دلالت بر خروجی‌های نوآوری دارند.
 1. خروجی‌هاي دانش و فناوری
 2. خروجی‌هاي خلاقانه
هر یک از ارکان نوآوری نیز شامل چند زیررکن می‌باشد و هر زیررکن در برگیرنده چند نماگر است.
در جداول ذيل سعي شده است نقاط قوت و نقاط ضعف ایران را از دیدگاه شاخص جهانی نوآوری اشاره گردد.


جدول 1. نقاط قوت ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری
شماره نقطه قوت زيرركن ركن
1 كارايي نوآوري - -
2 زيرركن آموزش دانشگاهی - سرمایه انسانی و تحقیقات
3 نماگر فارغ‌التحصيلان علوم و مهندسي آموزش دانشگاهی سرمايه انساني و تحقیقات
4 نماگر ثبت نام در دوره دانشگاهی آموزش دانشگاهی سرمايه انساني و تحقیقات
5 نماگر تشكيل سرمايه ناخالص زيرساخت‌هاي عمومي زيرساخت‌ها
6 نماگر اندازه بازار داخلی تجارت، رقابت و اندازه بازار پيچيدگي بازار
7 زيرركن خلق دانش - خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
8 نماگر نسبت تعداد ثبت اختراعات داخلي به توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد (تعداد/ ميليارد دلار) خلق دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
9 نماگر نسبت تعداد مقالات علمي و فني به توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد (تعداد/ ميليارد دلار) خلق دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
10 نماگر تعداد مقالات استناد شده براساس شاخص H خلق دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
11 زيرركن تاثير دانش - خروجي‌‌هاي دانش و فناوری
12 نماگر نسبت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد به نيروي كار تاثير دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
13 نماگر سهم توليدكنندگان فناوري‌هاي پيشرفته و نيمه پيشرفته از كل توليدكنندگان (%) تاثير دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
14 نماگر نسبت تعداد طرح‌هاي صنعتي داخلي به توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد (تعداد/ميليارد دلار) زيرركن دارايي‌هاي نامشهود خروجي‌هاي‌ خلاقانه
در جدول مربوط به نقاط ضعف، ضمن اشاره به نقاط ضعف مربوطه در صنعت نفت در سالهاي قبل، در مقابل هر نقطه ضعف اقدامات متناظر طراحي شده و در حال اجرا و درنظر گرفته شده براي پوشش و رفع آن آورده شده است.

جدول 2. نقاط ضعف و برنامه‌هاي درنظرگرفته شده (با تمركز بر صنعت نفت) در گزارش شاخص جهانی نوآوری
شماره نقطه ضعف برنامه‌ درنظرگرفته شده جهت رفع نقطه ضعف زيرركن ركن
1 نماگر كيفيت و نحوه نظارت شناسايي، ارزيابي و انتخاب شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌هاي فعال در حوزه صنعت نفت جهت همكاري در زيست‌بوم نوآوري و فناوري صنعت نفت فضای نظارتی نهادي
2 نماگر مشاركت الكترونيك پلتفرم مجازي و آزمايشگاه‌ مرجع فناوري اطلاعات و ارتباطات زيرساخت‌ها
3 زيرركن سرمايه‌گذاري
 • تاسيس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 • تاسيس صندوق پژوهش و نوآوری نفت
- پيچيدگي بازار
4 نماگر سهولت حمایت از سرمایه گذاران کوچک
 • راه‌اندازي مراكز اقماري نوآوري در دانشگاه‌ها
 • تاسيس صندوق پژوهش و نوآوری نفت
سرمايه‌گذاري پيچيدگي بازار
5 نماگر شدت رقابت محلي
 • فن بازار  صنعت نفت
 • نمايشگاه دائمي
 • امضاء تفاهمنامه با پارك‌هاي فناوري كشور
تجارت، رقابت و اندازه بازار پيچيدگي بازار
6 زيرركن جذب دانش
 • آينده نگاري گوگرد و ... كلان روندهاي صنعت‌نفت
 • تاسيس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 • نظارت بر اجراي پیوست انتقال فناوری قراردادهای نفتی
- پيچيدگي کسب و کار
7 زيرركن انتشار دانش
 • برگزاري گردهمايي فناورانه در پژوهشگاه صنعت نفت
 • فن بازار  صنعت نفت
- خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
وظایف
تمرکز بر تحقق توسعه توان فناورانه صنعت نفت و مطابق با ساختار سازمانی مصوب اداره کل در شش حوزه الف) توسعه و انتقال فناوریهای بالادستی ب) توسعه و انتقال فناوریهای پایین دستی ج) آینده نگاری فناوری و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه د) نظارت بر اجرا و بروز رسانی نقشه راه فناوری ه) نظارت و ارزشیابی طرحهای فناوری و و) سامانه و مستندسازی طرحهای فناوری  مشتمل بر محورهای کلیدی ذیل:
 • تاسيس و توسعه پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت
 • گسترش همكاري‌هاي فناورانه و حمايت از فعاليت‌هاي دانش‌بنيان در پارك‌هاي فناوري كشور
 • برپايي نمايشگاه دائمي جهت معرفي توانمندي شركت‌هاي فناور داخلي در عرصه توليد تجهيزات و خدمات صنعت نفت
 • آينده‌نگاري با دو هدف  تعيين اولويت‌هاي فناوري و نوآوري صنعت نفت و نقشه راه دستيابي به آنها در چارچوب نقشه جامع علمي كشور و سياست‌هاي
 • نظارت بر اجراي پیوست انتقال فناوری قراردادهای نفتی
 • ارتقای هماهنگی‌ها میان چهار شرکت اصلی در پیاده سازی برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری
 • حمایت از تولید فناوری‌های بومی و کاربرد توانمندی‌های ملی توسعه فناوری
 • تدوین نقشه راه اکتساب، بکارگیری و توسعه فناوری های اولویت دار صنعت نفت
 • تشکیل کارگروه های تخصصی برای ارتقای سرعت و دقت پاسخگویی به اقتضائات مدیریتی و فنی

  اقدامات
 • فراخوان‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در زيرپورتال fanavari.mop.ir منعكس مي‌گردد.

      


تهران -خیابان طالقانی -تقاطع خیابان حافظ -ساختمان مرکزی وزارت نفت -صندوق پستی1862-15875

تلفن: ۶۱۶۲۳۹۹۷,۶۱۶۲۳۲۸۱,۸۸۹۳۷۴۳۲ دبیرخانه:۶۱۶۲۲۵۸۰

نمابر: ۸۸۹۴۴۱۲۸, پست الکترونیکی:doert@mop.ir

آمار بازدید


تعداد بازديد اين صفحه: 364751
تعداد بازديد کنندگان سايت: 136443667 تعداد بازديد زيرپورتال: 415644 اين زيرپورتال امروز: 226 سایت در امروز: 13118 اين صفحه امروز: 218
^