یکشنبه 7 خرداد 1396 دفترچه تلفن
دفتر معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 وحیدرضا زیدی فرد معاون وزیر در مهندسی، پژوهش و فناوری
3 و 61624922
88937432
88944719
61623997
61623281
88912221
2 دبیرخانه
61623991
61622580
88944128
 
اداره‌کل امور پژوهش
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1  احمدخان بیگی مهدی مدیر کل
7-61628016
61628023
2 دبیرخانه امور پژوهش
 61628010
3 علیمردانیان امیر معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهش 61628011
4 قاسمی نژاد کبری معاون نظارت و ارزیابی عملکرد امور پژوهش 61628014
5 ریاحی فریبا رئیس ارتباط و ارزیابی مراکز پژوهشی 61628014
6 آقالو زهرا رئیس سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان 61628052
7 عنایت زاده محمد رئیس نظارت بر طرح ها و پروژه های پژوهشی
61628059
 
اداره‌کل امور فناوری
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 ریاحی عرفان مدیرکل
61628020
61628022
61627824
2 چگنی مجید معاون نظارت بر امور فناوری
61627831
3 --- معاون سیاستگذاری امور فناوری 61627836
4 --- رئیس آینده نگاری فناوری 61628051
 
اداره‌کل نظام تامین و تجاری‌سازی فناوری
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 شمس شهرام مدیرکل
6-61627894
61627823
2 دبیرخانه
88897036
88897037
3 نجفی محمدحسین رییس امور توسعه کسب و کار 61628024
61628024
88925006
4 --- --- 61628018
5 نکویی رضا معاون سیاستگذاری و نظارت بر تجاری سازی ساخت داخل 61628013
6 جهانی محمود رئیس ارزیابی آزمایشگاه های مرجع و هماهنگی با نهاد تایید صلاحیت 88897033
7 نراقی محمدرضا رئیس تدوین سیاست ها و نظارت بر طرح های داخت داخل 88897040
8 صبوری هوشنگ رئیس حمایت از طرح های دانش بنیان و امور توسعه کسب و کار 88897039
9 آقازاده امیرحسین مسئول ارزیابی آزمایشگاه های مرجع 88897038
10 شادمانی محمدرضا معاون سیاستگذاری و نظارت بر تامین کالا و تجهیزات 88897031
11 دانش روزبه رییس سامانه تامین کالا
88897032
12 صباغ زیارانی محمدمهدی کارشناس ارشد سیاستگذاری و نظارت بر تامین کالا 88897034

 
 
اداره‌کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 شاکری امید مدیرکل
88810457
88810466
88810467
61623988
88840486
88810465
2 دبیرخانه
61622175
3 نوشادی رضا رییس گروه فرآیند 88834242
4 بحرانی پور محمدرضا رئیس گروه مهندسی نفت، مخزن و حفاری 88810459
5 سلیمانی محبوبه معاون نظام فنی و اجرایی بالادست صنعت نفت
88810456
88834242
61624936
88810458
6 فرجی امیر معاون نظام فنی و اجرایی بالادست صنعت نفت 88810456
7 آنی علی مشاور مدیرکل و سرپرست ضوابط و مقررات برآوردهای مهندسی
88302588
88810464
61623055
88810462
8 بختیاری رمضانی بهروز رئیس اداره تدوین فهرست های بها و تعدیل 88810464
9 منشوری محمدرضا رییس تدوین مقررات مهندسی
88839796
88305606
61624936
88810458
10 افشاریان زاده امید مسئول نظام جامع کیفیت 88305606
11 نصرت پوریان حمیدرضا معاون امور استانداردها
88810459
88810460
61623055
88810462
12 مصلح آرانی حسین رییس گروه مکانیک 88810459
13 اسعد سجادی سید رامین معاون نظارت در ارزشیابی طرح ها و پروژه ها 88810460
14 معظمی آیت اله کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی طرح های بالادستی 88840486
15 --- ---
6-61627934
61627827

 
 
اداره‌کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 پورچرمی محمدکاظم مدیرکل
88925009
61627839
61627838
61627837
2 زمانی قراقوشی احمد معاون نظارت و ارزیابی
 88925010
3 قنادی خلیل معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی 88897028
4 واحدی منوچهر رئیس سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام نت 61628055
5 علیپور داود رئیس نظارت و ارزیابی نظام نت و بازرسی فنی 61628022
6 عرب‌زاده علی رئیس سیاستگذاری بازرسی فنی و مدیریت خوردگی 61627936
7 دارمی زاده عبدالحسین مسئول نظارت و ارزیابی سامانه ها
61628042 
 
اداره برنامه ریزی و سیستم اطلاعات مدیریت
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1  الماسی غزال رئیس
61627935
61628061
2 شعبانی صفورا کارشناس 61628047 61628061

 
 
امور پشتیبانی
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 کلانتر مصطفی رئیس امور پشتیبانی
61628054
61627828