خبر جدید : ابلاغ فهرست شرکت های مشاور احراز صلاحیت شده حوزه مدیریت دارایی فیزیکی به همراه سقف تعداد و مبلغ قراردادی (مشاهده ابلاغیه در مستندات)   

untitled.png


تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 

   گروه دورانV6.0.19.0