فناوری

1400/2/15 چهارشنبه
تاريخچه  اداره كل:
اداره كل امور فناوري در سال 1388 به منظور توسعه توان فناورانه صنعت نفت در ساختار معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت ايجاد گرديد. رسالت  آن شامل سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی مي‌باشد.

چشم انداز اداره كل:
- افزایش قابلیت رقابت فناورانه صنعت نفت از طریق همکاریهای بین المللی فناورانه
- جذب و انتقال فناوریهای نو ظهور و نوین به درون صنعت نفت با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر

ماموريت اداره كل :
توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر توسعه زیست‌بوم فناوري و نوآوري صنعت نفت، استقرار پلتفرم مجازي زیست‌بوم،  آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی، فن‌ بازار، تاسيس صندوق پژوهش و نوآوری نفت، راه‌اندازي مراكز اقماري نوآوري در دانشگاه‌ها، نمايشگاه دائمي و ادواري

اهداف اداره كل:
راهبري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي به منظور توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طريق اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي آينده‌نگاري فناوري، ديپلماسي فناوري، انتقال و توسعه انتقال فناوريهاي پيشرفته و اعمال نظارت عاليه حاكميتي بر اجرا و بروزرساني نقشه راه فناوري، به روز رساني سامانه ها ، مستندسازي و ارزشيابي طرح هاي فناوري در بخش‌هاي بالادستي و پائين‌دستي در سطح صنعت نفت

راهبردهاي اداره كل:
مهمتریــن جریانهــای فکــریِ ترســیم‌کننــده‌ نحــوه دخالــت هوشــمندانه و پیشدســتانه دولــت در توســعه اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه، توجه به مباني نظري‌اي همچون؛ سیاست صنعتی نوین، فرارسی (کچاپ)، سیاستگذاری نوآوری و سیاستگذاری توليد و کارآفرینی مي‌باشند.
در حــوزه توليد، کارآفرینــی و نــوآوری بــا مداقــه دقیــق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي، گــزارشات و رتبــه‌بنــدی‌هاي معتبر بیــن‌المللــی در حــوزه توليد و کارآفرینــی و نــوآوری و کســب وکار، مبــادرت بــه شناســایی ارکان و شــاخصهای اساسي توسعه کشــور خصوصا در صنعت نفت شد. گــزارش‌هــا و رتبــه بنــدی‌هــای مــورد توجه عبارتنــد از؛
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري
نقشه جامع علمي كشور
ساير اسناد بالادستي
شاخص" نوآوری جهانی"
شاخص "رقابت پذیری جهانی"
شاخص "رقابت پذیری اقتصادي"
شاخص "دیده بان جهانی کارآفرینی"
شاخص "جهانی کارآفریني"
شاخص "سهولت کسب و کار"
  • شاخص "نماگر نوآوری اتحادیه اروپا"
حاصــل ایــن بــررسي دقیــق، اســتخراج چارچــوب مفهومــی، جهـت ارائـه یـک توضیح جامـع و علّی-معلولـی، در مـورد چگونگی توســعه فعاليتها در وزارت نفت، از ســطح «ارکان» بنیــادی و زیربنایــی، تــا دســتیابی بــه نتایــج ســطح بالاتــر یعنــی «ارتقــای اکوسیسـتم‌هـای توليد و کارآفرینـی مبتنـی بر نـوآوری» تا نهایتا دسـتیابی بــه نتیجـه غایــی یعنــی «دســتیابی بــه یــک اقتصــاد کارآفریــن و نــوآور» بــود. بــه عبــارت دیگــر، دســتیابی بــه نتیجــه غایــی یعنــی «دســتیابی بــه یــک اقتصــاد کارآفریــن و نــوآور» نیازمنــد دخالــت دولــت جهــت ارتقــای ارکان بنیــادی و زیربنایــی اســت.
بــرای تهیــه ایــن گزارش، ابتــدا سعي شده است براساس پارامترهاي فوق‌الذكر، مبنايي جهت ارزيابي و نگاشت اقدامات، متناظر با شاخص‌هاي جهاني و همچنين نيازهاي داخل كشور از طريق توجه به نقاط ضعف و قوت تدوين گردد و برنامه‌هاي تحول آفرین جهت نوآوري و جهش توليد و کارآفرینـی در صنعت نفت كشور ارائه گردد. از جمله شاخص‌هاش مطالعه شده، شاخص رقابت پذيري اقتصادي است كه در ادامه عوامل مهم و الزامات پايه‌اي براي موفقيت در اين شاخص ارائه شده است.

آشنايي با مدير كل: (سوابق تحصيلي/ سوابق كاري/ سوابق پژوهشي)
نام و نام خانوادگی: عرفان رياحي سامانی

سوابق تحصیلی
:
 دكتري مهندسي برق از دانشگاه تربيت مدرس

سوابق کاری
:

از سال 1380 در سمت‌هاي مختلف صنعت نفت از جمله مدير مهندسي پروژه‌ توسعه فاز 20-21 شركت نفت و گاز پارس حضور فعال داشتند. در  سال 1396 از طرف معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت، جناب آقاي مهندس بيطرف و با عنايت به تعهد و توانمندي‌هاي اجرايي ايشان به سمت  مدير كل امور فناوري
منصوب گرديدند
.


ساختار اداره كل:
(معاونت ها و كارگروه هاي تخصصی)
fanavari.png
 
اقدامات شاخص
1. آينده‌نگاري فناوري
2. مشاركت در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت نفت
3. مشاركت در توسعه نمايشگاه دائمي نفت
4. عضويت در شورای سياستگذاري نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
5. توسعه پلتفرم مجازي زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت نفت
6. انعقاد تفاهمنامه همکاری فناورانه با پارک های فناوری
7. مشاركت در نظارت بر پیوست انتقال فناوری قراردادهای نفتی
8. مشاركت در توسعه فن بازار جامع صنعت نفت
9. عضويت در شوراي توسعه فناوري
10. مشاركت در تدوين نظام‌نامه پژوهش و فناوري صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
11. پيگيري ايجاد مراكز نوآوري صنعت نفت در دانشگاه‌هاي كشور
پورتال هاي مورد استفاده  لينك پورتال
جهت درج اخبار Fanavari.mop.ir 
 پلتفرم عرضه و تقاضا OITP.ir 


تماس با اداره‌کل
شماره تماس: 61628020
فکس: 61627824
نشانی : تهران، خ کریم‌خان زند، خ حافظ، نرسیده به پل حافظ، ساختمان مرکزی ششم، طبقه چهارم

گروه دورانV6.0.19.0