رویه دریافت پرسشها و مسایل پیش روی دست اندرکاران معاملات در نفت و فرم کلی طرح سوال از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی تعیین گردید که به موجب نامه شماره 98/371860 مورخ 98/08/21 معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به اطلاع کلیه ذی نفعان اصلی طرحها و پروژه های صنعت نفت رسیده است و مبادی ذیربط جهت طرح سؤال و استعلام، به شرح ذیل تعیین گردیده اند و باید سوال خود را در قالب فرمتی که در این صفحه قرارداده شده است، به این مرجع منعکس نمایند.
در ستاد وزارت نفت: حوزه وزارتی، معاونین وزیر نفت، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها
در شرکتهای اصلی: مدیران عامل، مدیران امور حقوقی و قراردادی، رؤسای هیئتهای حل اختلاف و رؤسای کمیسیون مناقصات 
شرکت های فرعی و تابعه: مدیران عامل 
نتایج و خروجی قابل ارایه این مرجع عالی، حسب دستور وزیر محترم، در لینکی با عنوان«پرسش و پاسخ از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت» در تارنمای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری به آدرس www.doert.mop.ir قابل بهره برداری و استفاده خواهد بود. 

 

فرمت طرح پرسش/مساله توسط دست اندرکاران معاملات صنعت نفتپرسش و پاسخ (بهار و تابستان 1400)

پرسش و پاسخ (تابستان و پاييز 1399)


پرسش و پاسخ به تاريخ 1399/01/31

پرسش و پاسخ به تاريخ 1398/10/02

 


گروه دورانV6.1.3.0