دسته بندي اخبار 
سامانه های مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های پژوهشی و مدیریت پیمان و رسیدگی پروژه ها
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۴۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 
۲۲:۳۴
سامانه های مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های پژوهشی و مدیریت پیمان و رسیدگی پروژه ها
سامانه جامع مدیریت پژوه‌های پژوهش و فناوری (CPMIS)
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 
۲۱:۴۵
سامانه كسب و كار هوشمند BI
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۴۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
۲۳:۵۲
سامانه کسب و کار هوشمند BI
سامانه تامین الكترونیكی كالای صنعت نفت (EP)
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۴۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
۲۳:۵۰
سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP)
سامانه متمركز كدینگ مناطق طبقه بندی وزارت نفت
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۴۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
۲۳:۴۶
سامانه متمرکز کدینگ مناطق طبقه بندی وزارت نفت
سامانه‌های برنامه‌ریزی راهبردی پروژه‌های پژوهشی و پیگیری و ارزیابی عملكرد برنامه‌ها و پروژه‌ها
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۴۴۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 
۲۳:۲۲
سامانه‌های برنامه‌ریزی راهبردی پروژه‌های پژوهشی و پیگیری و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌ها

گروه دورانV6.1.3.0