پرسش و پاسخ از مرجع عالی مشورتی،حقوقی و قراردادی
آرشيو پرسش و پاسخ
آرشیو پرسش و پاسخ 

پیرو دستور مقام عالی وزارت در نامه شماره 440-20/2 مورخ 1398/6/20 با هدف ارایه پاسخ به سوالات و ابهامات دست اندرکاران، مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی به منظور پاسخگویی به ابهامات و سوالات دست اندرکاران معاملات در صنعت نفت تشکیل گردید و نفرات ذیل به عنوان اعضای اصلي و علی البدل توسط وزیر محترم نفت انتخاب گردیده اند.
 

آقای محمد رضا نقیبی

عضو اصلی

آقای محمد غفاری

عضو اصلی

آقای عبدالرضا فروغی

عضو اصلی

آقای محمد علی فتحی

عضو اصلی

آقای شهرام حلاج

عضو اصلی

آقای رضا فلاح فر

عضو علی البدل

آقای مهدی حیدرنژاد

عضو علی البدل

آقای امید شاکری

مدیرکل اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها

آقای احسان حشمتی

دبیر مرجع عالی


در اولین جلسه کمیته مذکور، رویه دریافت پرسشها و مسایل پیش روی دست اندرکاران معاملات در نفت و فرم کلی طرح سوال از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی تعیین گردید که به موجب نامه شماره 98/371860 مورخ 98/08/21 معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به اطلاع کلیه ذی نفعان اصلی طرحها و پروژه های صنعت نفت رسیده است و مبادی ذیربط جهت طرح سؤال و استعلام، به شرح ذیل تعیین گردیده اند و باید سوال خود را در قالب فرمتی که در این صفحه قرارداده شده است، به این مرجع منعکس نمایند.
در ستاد وزارت نفت: حوزه وزارتی، معاونین وزیر نفت، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها
در شرکتهای اصلی: مدیران عامل، مدیران امور حقوقی و قراردادی، رؤسای هیئتهای حل اختلاف و رؤسای کمیسیون مناقصات 
شرکت های فرعی و تابعه: مدیران عامل 
نتایج و خروجی قابل ارایه این مرجع عالی، حسب دستور وزیر محترم، در لینکی با عنوان«پرسش و پاسخ از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت» در تارنمای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری به آدرس www.doert.mop.ir قابل بهره برداری و استفاده خواهد بود.


فرمت طرح پرسش/مساله توسط دست اندرکاران معاملات صنعت نفت
پرسش و پاسخ (بهار و تابستان 1400)

پرسش و پاسخ (تابستان و پاييز 1399)


پرسش و پاسخ به تاريخ 1399/01/31

پرسش و پاسخ به تاريخ 1398/10/02