یکشنبه 7 خرداد 1396 دفترچه تلفن- بروزرسانی 1400/12/22

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
وحیدرضا زیدی فرد معاون وزیر 61624922 - 88937432
88944719 - 61623997
61623281
88912221
ماریا کیایی رئیس دفتر
دبیرخانه 61622580 - 61623991 88944128


اداره كل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
اميد شاكري مدير كل 88810466
88810467
8881065
واحد ارزيابي صلاحيت و ضوابط ارجاع كار
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
محبوبه سلیمانی معاون ارزیابی صلاحیت و ضوابط ارجاع کار 88810456
88834242
88810458
امیر فرجی رئيس تدوين مدل هاي ارزيابي صلاحيت
اعظم لقمانی رئیس ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران
واحد ضوابط و مقررات و برآوردهاي مهندسي
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
علی آنی مشاور مدیر کل در امور ضوابط و برآوردهای مهندسی 88835606
88302588
88810464
88810457
بهروز بختیاری رمضانی سرپرست ضوابط و مقررات برآوردهای مهندسی
واحد اسناد همسان  پيمان
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
بهنام ساعی رئیس اسناد همسان پیمان 88302588
88305606
88810464
88810457
واحد امور استانداردها
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
مهران مفخمی سرپرست امور استاندارد و ضوابط فنی 88810459
88810460
88810462
جلیل جمالی مسئول پیمانهای حوزه بهره برداری
محمدرضا بحرانی پور رئیس گروه مهندسی نفت مخزن و حفاری
محسن شیری رئیس گروه مهندسی وفرایند
محمد عمید رئیس نظارت و ارزشیابی طرحهای پایین دستی و پروژهای فرعی
واحد نظارت و ارزشيابي طرح ها و پروژه ها
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
سیدرامین اسعدسجادی معاون نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه ها 88840486 88810457
محمد رضا قیاسی رئیس نظارت و ارزشیابی مناقصات
 
ردیف نام خانوادگی و نام سمت تلفن فاکس
1 کلانتر مصطفی رئیس امور پشتیبانی
61628054
61627828
 
اداره كل نظام تأمین و تجاری سازی فناوری
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
غلامرضا خوانساری مدير كل 889255008
27894
88925005
معاونت سياستگذاري و نظارت بر تامين كالا و تجهيزات
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
محمدرضا شادماني معاون سياستگذاري و نظارت بر تامين كالا و تجهيزات 88897031
88897037
88897042
روزبه دانش رييس سامانه تامين كالا 88897032
88925004
حسين شاهاني مسئول سياستگذاري و نظارت بر بررسي منابع 88897023
61627859
معاونت سياستگذاري و نظارت بر تجاري سازي و ساخت داخل
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
-- سياستگذاري و نظارت بر تجاري سازي و ساخت داخل 88925007
61628018
61627868
هوشنگ صبوري رييس حمايت از طرحهاي دانش بنيان و امور توسعه كسب و كار 88897039
محسن زاهدي موحد رئيس تدوين سياستها و نظارت بر طرحهاي ساخت داخل 88897040
اميرحسين آقازاده رييس ارزيابي آزمايشگاههاي مرجع و هماهنگي با نهاد تاييد صلاحيت 61627857

اداره كل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
سیدکاظم بحرینی مدير كل 88925009 88897025
معاونت نظارت و ارزيابي
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
منوچهر واحدي سرپرست معاونت نظارت و ارزيابي 88897028
61627934
61627863
محمد ميرسليماني رئيس نظارت و ارزيابي نظام نت و بازرسي فني 
معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
سيد سعيد موسوي معاون سياستگذاري و برنامه ريزي 8893510
61628055
61627863
داود علي پور رئيس سياستگذاري و برنامه ريزي و نظام نت

اداره كل امور فناوری
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
عرفان ریاحی سامانی مدير كل 61628020 61637824
معاونت سياستگذاري امور فناوري
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
مهدي احتشامي معاون سياستگذاري امور فناوري 61628057 61627824
سميه كلبادي نژاد رئيس سياستگذاري توسعه و انتقال فناوري پائين دستي 61628019 61627824
سمانه سنجري رئيس آينده نگاري فناوري 61627858 61627824
معاونت نظارت بر امور فناوري
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
علی اسماعیل نژاد رئيس سياستگذارس توسعه و انتقال فناوري هاي بالادستي 61628025 61627824
منصور فرجی رئيس نظارت و ارزشیابی طرح های فناوری 61627836 61627824

اداره كل امور پژوهش
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
محمد چهاردولی مدير كل پژوهش 88936042 61628023
معاونت نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهش       
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
محمد عنايت زاده   معاون نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهش        61627967 61628023
معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي امور پژوهش
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فکس
رضا عاشوري زاده سرپرست معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي امور پژوهش 61628014 61628023

اداره برنامه ريزي و سيستم هاي اطلاعات مديريت
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
بنفشه الماسي نيا رئيس اداره 61628047 61628061
لیلا معزالملکی کارشناس
علی حاج حسینی كارشناس ارشد 61627871 61628061
امور پشتيباني
نام ونام خانوادگي سمت تلفن فكس
مصطفي كلانتر رئيس 61628054 61627828