چهارشنبه 25 دی 1398

توافق نامه سطح خدمت

" ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران-به شماره  13032212104 "

 1. مقدمه

اين توافق نامه جهت ارزيابي صلاحيت و رتبهبندي شركت‌هاي مشاور و پيمانكاري است كه خدمات تخصصي مرتبط با صنعت نفت را انجام مي دهند.

 1. هدف

هدف از اين خدمت تامين نيازهاي عملياتي شركت هاي تابعه وزارت نفت جهت انجام خدمات تخصصي صنعت نفت است. در شرايطي كه نيازهاي عملياتي شركت هاي كارفرمايي وزارت نفت توسط فهرستهاي اعلامي مراجع ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و مركز ملي تاييد صلاحيت سازمان ملي استاندارد برآورده نشود، اين خدمت با كسب مجوز از مرجع مربوطه ارائه خواهد شد. 

 1. مسئولیت

در راستاي اجراي تكاليف پيش‌بيني شده، شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي وزارتي مرتبط با  آييننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات و جزء 9 بند پ ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت اين توافق نامه تهيه مي‌شود. مسئوليت دستگاه اجرايي تهيه مدل ارزيابي، ارزيابي شركتهای متقاضي و انتشار فهرست به روز شده شركت هاي ذي صلاح است.

 1. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

دستگاه اجرايي:

 •  بررسي وضعيت موجود
 • بررسي شرح خدمات مورد انتظار از شركتها
 • تهیه مدل ارزیابی صلاحیت
 •  اجراي آزمايشي مدل
 • رفع ايرادات مدل و تهيه شيوه نامه اجرايي مدل
 • انتشار فراخوان
 • دریافت مدارک از شرکت های متقاضی
 • تشکیل کارگروه ارزیابی و بررسی درخواست های واصله
 • اعلام نتیجه ارزیابی ها از طریق سایت و مکاتبه با شرکت های تایید شده
 • به روز رساني و انتشار فهرست شركتهاي ذي صلاح
 • مستند سازي مدارك

خدمت گيرنده:

 • بررسي دقيق شيوه نامه اجرايي مدل
 • تكميل فرمهاي درخواست ارزيابي
 • تحويل مدارك و مستندات مربوطه به كارگروه
 • رفع نقص مدارك ارسالي حسب مورد

 1. هزینه ها و پرداختها

در حال حاضر هزينه اي در قبال اين خدمت دريافت/ پرداخت نمي شود.

 1. دوره عملکرد

فراخوانها به صورت موردي و تا زمان مورد نياز كارفرما معتبر خواهند بود. درخصوص نيازهاي دايمي صنعت نفت تا زماني كه سازمان برنامه و بودجه یا سایر مراجع ذیربط، فهرستي نداشته باشد فهرست دستگاه مركزي منتشر خواهد شد.

 1. خاتمه توافق نامه

تا زمان رفع نياز صنعت و يا زمانيكه سازمان برنامه و بودجه یا سایر مراجع ذیربط فهرست تخصص مربوطه را منتشر نمايد.