یکشنبه 29 دی 1398

سوالات متداول


 

سوال 1: تدوین و به‌روز رسانی و ابلاغ فهرست های بها  هر چند وقت یکبار صورت می گیرد؟

جواب:تدوین یک فهرست بهای جدید بر اساس درخواست های دریافت شده و مبتنی بر نرخ‌های عوامل سازمان برنامه و بودجه کشور و نرخ‌های اختصاصی صنعت نفت صورت می‌پذیرد. مجموعه فهرست‌های بهای اختصاصی صنعت نفت، همه ساله با بهره‌برداری از نرخ‌های عوامل سازمان برنامه و بودجه کشور و نرخ‌های اختصاصی صنعت نفت و بازنگری آنالیز ردیف‌های فهرست‌های بها، حسب درخواست ذی‌نفعان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مورد اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی و ابلاغ  قرار می‌گیرد.

سوال 2: تهیه و به‌روز رسانی و بازنگری فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت با چه فرآیندی انجام می‌شود؟

جواب: تهیه و به‌روز رسانی و بازنگری فهرست‌های بهای اختصاصی صنعت نفت، مطابق ذیل سند "شناسنامه خدمت" ، بر مبنای درخواست‌های ذی‌نفعان در صنعت نفت و تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز می‌گردد. در طی برگزاری جلسات مربوط به تدوین فهرست بهای جدید، طراحی ساختار فهرست بها، تعیین دامنه عملکردی آن، تدوین فصول و زیر فصول و ردیف‌های آن و در نهایت آنالیز هر ردیف و تعیین عوامل اختصاصی آنها صورت می‌پذیرد.در روند بازنگری فهرست های بها، نسبت به بررسی موارد و کارشناسی آنالیز ردیف‌های درخواست شده  اقدام گردیده و در نهایت به تخصیص یا تکمیلی و یا اصلاح ردیف مورد نظر اقدام می‌گردد. با انتشار فهرست‌های بهای سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به هماهنگی و دریافت نرخ‌های عوامل اقدام و با کارشناسی، نرخ‌های عوامل اختصاصی صنعت نفت برای سال جدید محاسبه و تولید می‌گردد. با مبنا قرار دادن این نرخ‌ها در آنالیزهای مجموعه فهرست‌های بهای صنعت نفت، عملیات به‌روز رسانی و تولید فهرست‌های بهای اختصاصی صنعت نفت شروع می‌شود. پس از کنترل‌های محاسباتی، نوشتاری و شکلی بر نرخ‌ها، مقدمه‌ها، دستورالعمل‌ها، کلیات و پیوست‌های فهرست‌های بهای جدید یا به‌روز رسانی شده، نسبت به تهیه و ارایه نامه ابلاغ و تجمیع و انتشار مجموعه فهرست‌های بهای فوق اقدام گردیده و فرآیند به‌روز رسانی و بازنگری تکمیل می‌گردد. در نهایت نسخه نهایی جهت بارگزاری در تارنماهای اداره کل و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ارایه می‌شود.