یکشنبه 29 دی 1398

سوالات متداول


 

سوال 1: زمان بازنگري استانداردهاي وزارت نفت چند سال است؟

جواب: مطابق بند 4-1-4 از سند روش اجرايي تعيين و بازنگري استانداردهاي صنعت نفت ايران، بازنگري استانداردها به دو شيوه زير انجام مي‌شود:

4-1-4-1 بازنگري دوره‌اي: هر پنج سال يكبار به صورت ادواري انجام مي‌شود.

4-1-4-2 بازنگري پيوسته: در شرايط زير در اسرع وقت در دستور كار قرار مي‌گيرد:

الف- انتشار نسخه جديد، تأييد مجدد يا ابطال استانداردهاي معتبر؛

ب- تغيير در قانون يا مقررات كشور؛

پ- وجود اشكال ويرايشي؛

ت- بازخورد به دست آمده از ذي‌نفعان استاندارد، مبني بر بروز حادثه يا خسارت اثبات شده ناشي از به‌كارگيري استاندارد و اعلام به مرجع ذي صلاح.


سوال 2: شرايط احراز صلاحيت دبير كميته تدوين و بازنگري چيست؟

جواب: مطابق بند 3-9 سند دستورالعمل گردش كار تعيين و بازنگري استانداردهاي ملي صنعت نفت ايران، دبير شخصي است كه مسئوليت تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي صنعت نفت را بر عهده دارد. دبير تعيين و بازنگري (تدوين) حداقل بايد داراي مدرك كارشناسي مرتبط با موضوع استاندارد بوده و به استاندارد ملي ايران شماره 5 با عنوان ”ساختار و شيوه نگارش“ تسلط كافي داشته باشد.