یکشنبه 29 دی 1398

سوالات متداول


 

سوال 1: بازنگري ضوابط، مقررات، دستورالعمل و بخشنامه ها هر چند وقت یکبار انجام می‌شود؟

جواب:  اصولا ضوابط و مقررات تدوین شده حسب نیاز به صورت دایمی تهیه می‌شود و تا زمانی که سند جدیدی جایگزین آن نگردد، معتبر خواهد بود.

دستورالعملها و بخشنامه‌های اختصاصی صنعت نفت نیز اگر ناظر بر بخشنامه ها و دستورالعمل‌های سازمان برنامه بودجه تهیه شده باشد، معمولا در مهلت مقرر به صورت تکمیلی همان سند تهیه و ابلاغ خواهد شد. لیکن چنانچه دستورالعملها و بخشنامه ها بر اساس نیاز داخلی وزارت نفت تهیه شده باشدو بازه عملکردی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد، تا زمان جایگزینی با دستورالعمل و بخشنامه جدید معتبر خواهد بود.


 

سوال 2: بازنگري ضوابط ، مقررات، دستورالعمل و بخشنامه ها با چه فرایندی انجام می‌شود؟

جواب: اگرچه فرایند تهیه و بازنگری ضوابط و دستورالعملها در ذیل سند "شناسنامه خدمت" به تفصیل آورده شده است، اعلام می دارد عموما الگوی اولیه سند مربوطه در کارگروه های داخلی اداره‌کل تهیه می‌گردد و به همراه نامه نظر‌خواهی برای ذی نفعان اصلی آن سند ارسال می‌گردد و نظرات در قالب نامه‌های دریافتی در مهلت مقرر جمع بندی می‌گردد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد از طریق برگزاری جلسات کارشناسی افراد داخل سازمان با نمایندگان شرکتها بحث و تبادل نظر می‌گردد و نهایتا دستورالعمل نهایی تهیه می گردد. چنانچه اهمیت سند یاد شده زیاد باشد، ابتدا سند به صورت آزمایشی در سایت بارگزاری می شود و پس از آن به صورت نهایی ابلاغ می گردد.