سه‌شنبه 13 اسفند 1398

توافق نامه سطح خدمت

" تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت "

  1. مقدمه

از سال 1369 وزارت نفت با توجه به توانمنديهاي صنايع داخلي كشور و پيشرفت‌هاي علمي و فني جهاني و با استفاده از تجارب كارشناسان خود نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي اختصاصي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي تحت نام استانداردهاي صنايع نفت ايران و علامت اختصاري IPS (Iranian Petroleum Standard) اقدام نمود. استانداردهاي مذكور ابتدا در 12 رشته تخصصي و هر رشته در پنج گونه مهندسي (Engineering)، عمليات اجرائي (Construction)، بازرسيهاي ادواري (Periodical Inspection)، عمومی (General) و كالا (Material) تدوين گرديده است. علاوه بر متون استانداردها، نقشه‏هاي استاندارد نيز در هفت رشته تخصصي تهيه گرديده است. از سال 1384 با ادغام رشته تخصصی ماشين آلات عمومی در رشته تخصصی عمومی اين استانداردها در 11 رشته تخصصی تهيه شده است.

اين مجموعه مشتمل بر 372 عنوان استاندارد و 188 عنوان نقشه استاندارد مي‌باشند.

در حال حاضر معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت- معاونت استانداردها علاوه بر تدوين استاندارد جديد كه بنا به درخواست شركت‌ها و مديريت‌هاي تابعه وزارت نفت تهيه مي‌گردد، كار بروزنگهداري متون و نقشه‏هاي استاندارد را عهده‏دار بوده و سعي مي‌نمايد تا هماهنگ با پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيكي اين مهم را به انجام برساند. اين خدمت درخصوص تدوين، تعيين، بازنگري و ملي كردن استانداردهاي مورد نياز صنعت نفت مي‌باشد. اين استانداردها از طريق معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري به 4 شركت اصلي جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد.

مطابق بند 4-1-4 از سند روش اجرايي تعيين و بازنگري استانداردهاي صنعت نفت ايران، بازنگري استانداردها به دو شيوه زير انجام مي‌شود:

4-1-4-1 بازنگري دوره‌اي: هر پنج سال يكبار به صورت ادواري انجام مي شود.

4-1-4-2 بازنگري پيوسته: در شرايط زير در اسرع وقت در دستور كار قرار مي گيرد:

الف- انتشار نسخه جديد، تأييد مجدد يا ابطال استانداردهاي معتبر؛

ب- تغيير در قانون يا مقررات كشور؛

پ- وجود اشكال ويرايشي؛

ت- بازخورد به دست آمده از ذي‌نفعان استاندارد، مبني بر بروز حادثه يا خسارت اثبات شده ناشي از به‌كارگيري استاندارد و اعلام به مرجع ذي صلاح.

  1. هدف

به منظور يكسان‌سازي فرایندها در حوزه‌هاي مختلف صنعت نفت، تدوين، تعيين و بازنگري استانداردهايIPS  با توجه به نیاز صنعت توسط معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري با بهره‌گيري از همكاري متخصصين شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و ذينفعان انجام مي‌شود.

  1. مسئولیت

معاونت استانداردها براساس مواد قانوني زير مسئوليت تدوين، تعيين و بازنگري و ملي كردن استانداردهاي مورد نياز صنعت نفت را بعهده دارد.

  • بند الف-3 از ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت (02/03/1391):” تعيين و بازنگري و نظارت برحسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و صدور گواهينامه‌هاي لازم“
  • تبصره 1 از ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد (02/10/1396): "به منظور تسريع در فرآيند استانداردسازي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي تابعه قوه مجريه به استثناي دستگاه‌هايي كه وظايف خاصي در قانون اساسي براي آنها تعيين شده است، موظفند مقررات فني حوزه مربوطه را با رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي تدوين، اجرا و بر آن نظارت كنند."
  • تبصره 3 از ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد (02/10/1396): "كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهاي ملي، استانداردهاي تخصصي دستگاه مربوطه را تدوين و پس از طرح در كميسيون‌هاي فني ذي‌ربط ، جهت تصويب در كميته‌هاي ملي سازمان كه با حضور ذينفعان تشكيل مي گردد، ارائه نمايند."

  1. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

تدوين و تعيين استانداردهايIPS  در حوزههای مذكور با همکاری خبرگان و متخصصان وزارت نفت و ذينفعان در این معاونت، با برگزاری جلسات کمیته مرجع تخصصی، تهیه گزارش توجیهی برای کمیته برنامه‌ریزی، تعیین تیم‌های کاری، تعیین روش اجرایی تدوین، تهیه پیشنویس استاندارد، ارجاع پیشنویس به سازمان ملی استاندارد، درخواست تشکیل کمیته‌های ملی و ارائه استاندارد تدوین شده به صورت ملی یا شرکتی صورت مي‌پذيرد.

شركت‌هاي خدمت گيرنده موظفند مقررات فني حوزه مربوطه را با رعايت استانداردهاي وزارت نفت، اجرا نمايند.

  1. هزینه ها و پرداخت‌ها

در حال حاضر هزينه اي در قبال اين خدمت دريافت/ پرداخت نمي شود.

  1. دوره عملکرد

استانداردهايIPS  پس از تدوین، به کلیه شرکت‌های تابعه ابلاغ می‌گردد. اين استانداردهاي تا زمان ابلاغ نسخه بعدي آن كه در صورت نیاز، براساس بند 1 ممكن است بازنگری شود معتبر مي باشد.

  1. خاتمه توافق نامه