سه‌شنبه 13 اسفند 1398

سطح خدمت تهیه و تدوین قوانین و مقررات صنعت نفت

1. مقدمه

تدوین قوانین و مقررات و دستورالعملهای مرتبط با اجرای طرحها و پروژه های صنعت نفت یکی از الزامات اصلی اجرای پروژه ها و مرجع اصلی داوری میان کارفرمایان و پیمانکاران صنعت نفت می باشد. قوانین و مقررات و دستورالعملهای یاد شده غالبا ناظر بر بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه و یا سایر نهادهای بالادستی تهیه و ابلاغ می گردد.

2. هدف

صنعت نفت بدليل وسعت و تخصصي بودن فعالیتها و وجود استانداردهاي مهندسی براي اجراي فعاليتهاي اجرايي، نيازمند ساماندهي قوانین و مقررات در كليه حوزه هاي پايين دستي و بالادستي مي باشد. قوانین و مقررات و دستورالعملهای تهیه شده با هدف کاهش اختلافات و دعاوی قراردادی و یکپارچه سازی رویه های اجرای پروژه ها و کاهش عدم قطعیت تهیه و ابلاغ می گردند و به عنوان مرجع و شاخص عملکردی پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران مورد استفاده قرار می گیرند.

3. مسئولیت

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ابلاغ شده مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1391، صراحتاً در بند 5 از جزء الف ماده 3، به وزارت نفت اجازه داده است نسبت به وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فراورده های نفت و گاز و محصولات پتروشیمی اقدام نماید.

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: استفاده از دستورالعملها، قوانین و مقررات صادر شده در اجرای پروژه های صنعت نفت که الزامات و قوانین لازم برای آنها تدوین و ابلاغ گردیده است.
- شرایط و استثناها: چنانچه دستورالعمل و قانونهای تدوین شده جنبه الزام آور داشته باشد، تمامی ارکان اجرایی پروژه های صنعت نفت ملزم به رعایت آنها خواهند بود.
- فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارایه خدمت:  در دستورالعملها و رویه های تدوین شده، چنانچه تناقض و اختلافی در تفاسیر مفاد قوانین یاد شده بروز نماید، امکان مکاتبه و استفسار بند مربوطه برای کارفرمایان پیش بینی شده است.

5. هزینه ها و پرداخت‌ها

در حال حاضر هزينه اي در قبال اين خدمت‌ها دريافت/ پرداخت نمي شود.

6. دوره عملکرد

قوانین، رویه ها و دستورالعملها پس از تدوین و ابلاغ، بصورت سالیانه بروز رسانی و برای سال جدید تمدید و ابلاغ می گردد.

7. خاتمه توافق نامه

دستورالعملها و قوانین موضوعه تا زمان ابلاغ مصوبه و دستورالعمل جایگزین معتبر خواهد بود.