مستندات فهرست بهاء
فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاها و تجهیزات خارجی دارای تولید مشابه داخلی در وزارت نفت
فهرست بلند شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت
کسب گواهی‌نامه صلاحیت در حوزه  تعمیرات اساسی ماشین‌های دوار صنعت نفت (مورخ 4/9/99)
الزام به دریافت گواهینامه کیفیت محصول کالا و تجهیزات صنعت نفت
نتایج اولیه ارزیابی صلاحیت مراکز نوآوری حوزه مدیریت دارایی فیزیکی
پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشی - نمونه فرم پیشنهاد پروژه/ فرصت مطالعاتی
فرم های ارزیابی مراکز نوآوری مدیریت دارایی فیزیکی وزارت نفت
 لیست نهایی شرکت های مشاور احراز صلاحیت شده در مدیریت دارایی فیزیکی
فهرست بلند شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت
تمديد فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی¬های فیزیکی
عناوین دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت
فهرست بلند شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت
فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی برای اجرای طرح های مربوطه در سطح شرکت های تابعه وزارت نفت
فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت
فهرست کالاها و تجهیزات ساخته شده در داخل کشور
دور دوم آگهی فراخوان Skid Mounted
فهرست بلند شرکت های صاحب صلاحیت در حوزه خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار
آگهی فراخوان Skid Mounted
سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
1 2