معرفی سایت و سامانه امور استانداردها و ضوابط فنی
مستندات فهرست بهاء
فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاها و تجهیزات خارجی دارای تولید مشابه داخلی در وزارت نفت
کسب گواهی‌نامه صلاحیت در حوزه  تعمیرات اساسی ماشین‌های دوار صنعت نفت (مورخ 4/9/99)
الزام به دریافت گواهینامه کیفیت محصول کالا و تجهیزات صنعت نفت
پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشی - نمونه فرم پیشنهاد پروژه/ فرصت مطالعاتی
عناوین دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت
فهرست کالاها و تجهیزات ساخته شده در داخل کشور
سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL)
اطلاعيه پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و پروژه‌هاي سربازان نخبه وظيفه
Request for Information (RFI
1