دوشنبه 23 تير 1399   21:00:24
|           RSS


اداره‌کل امور فناوری

1396/2/11 دوشنبه

توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر اجرای مگاپروژه های فناورانه دانش بنیان، ارتقای تعاملات دولت-صنعت- دانشگاه، آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی...


ماموریت
توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر اجرای مگاپروژه های فناورانه دانش بنیان، ارتقای تعاملات دولت-صنعت- دانشگاه، آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی، توسعه زیرساختها و سامانه های اطلاعاتی، اجرای طرحها و پروژه های فناورانه و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه در بخشهای بالادستی و پایین دستی

اهداف، راهبردها و سیاست‌ها
اهداف
- توسعه فناوریهای بالادستی و پایین‌دستی و ارتقای بلوغ فناورانه صنعت نفت
- ارتقای توان رقابت فناورانه در سطح منطقه و بین‌المللی
راهبردها
- افزایش قابلیت رقابت فناورانه صنعت نفت از طریق همکاریهای بین المللی فناورانه
- جذب و انتقال فناوریهای نو ظهور و نوین به درون صنعت نفت با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر
سیاست‌ها
- حمایت از دانشگاههای کشور جهت ارتقای بلوغ فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- ارتقای هماهنگی‌ها میان چهار شرکت اصلی در پیاده سازی برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری
- حمایت از تولید فناوری‌های بومی و کاربرد توانمندی‌های ملی توسعه فناوری
وظایف
 تمرکز بر تحقق توسعه توان فناورانه صنعت نفت و مطابق با ساختار سازمانی مصوب اداره کل در شش حوزه الف) توسعه و انتقال فناوریهای بالادستی ب) توسعه و انتقال فناوریهای پایین دستی ج) آینده نگاری فناوری و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه د) نظارت بر اجرا و بروز رسانی نقشه راه فناوری ه) نظارت و ارزشیابی طرحهای فناوری و و) سامانه و مستندسازی طرحهای فناوری مشتمل و مشتمل بر محورهای کلیدی ذیل:
- پیگیری تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- آسیب شناسی موانع توسعه فناوری در صنعت نفت جهت شناسایی قوتها و فرصتها
- پیگیری تدوین برنامه های استراتژیک توسعه فناوری در صنعت نفت در افق 1404
- تدوین نقشه راه اکتساب، بکارگیری و توسعه فناوری های اولویت دار صنعت نفت
- ارزیابی محیط بین المللی، منطقه ای و جهانی جهت استفاده از ظرفیتهای شرکتهای بین المللی نفتی (IOCs) ، شرکت فعالانه در مجامع بین المللی فناورانه و بررسی و حضور در ساختارهای تصمیم گیریهای بین المللی فناورانه مجامع کلیدی انرژی همچون OPEC، IEF، GECF و پیگیری معرفی نماینده و یا نمایندگان معاونت در آنها جهت ارتقای تعاملات فناورانه در راستای تحقق توسعه برون گر و درونزا
- تدوین سند دیپلماسی فناوری وزارت نفت و ارتقای همکاریهای بین المللی فناورانه در چهار شرکت اصلی
- تشکیل شورای روابط خارجی مهندسی، پژوهش و فناوری صنعت نفت جهت تدوین سیاستهای همکاریهای بین المللی فناورانه، پژوهشی و فناورانه و ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات این شورا در معاونت
- مشارکت در فرایند مذاکراتی با شرکتهای خارجی جهت مذاکره قراردادی برای نهایی سازی احکام قراردادی انتقال فناوری
- نماینده وزارت نفت در  1)آنکتاد، 2)کارگروه تخصصی فناوری آب‌های عمیق، 3)کارگروه ارتباطات و خدمات فضایی، 4)کارگروه مدیریت بلایا از طریق فناوری فضایی 5) دفتر توسعه و انتقال فناوری
- ایجاد، استقرار و مدیریت مرکز انتقال و توسعه فناوری (TTDC) صنعت نفت و انجام پیگیریهای لازم
- تشکیل کارگروه های تخصصی برای ارتقای سرعت و دقت پاسخگویی به اقتضائات مدیریتی و فنی
- ارزیابی و تعیین سطح آمادگی فناوری طرح‌ها/ پروژه‌های پژوهش و فناوری
- استقرار مکانیزم نظارت عالیه بر بروندادهای فناورانه و ارزیابی عملکرد فناورانه ارکان صنعت نفت
- ارزیابی و پایش عملکرد داخلی اداره کل امور فناوری جهت تصحیح اقدامات سیاستگذاری و نظارت عالیه و گزارش به سلسله مراتب و ذینفعان
- اجرای کارگروه‌های بالادست و پایین‌دست تصویب طرح‌های فناوری وزارت نفت
- ایجاد / بروزآوری مکانیزم نظارت عالیه بر بروندادهای فناورانه 5 مگاپروژه دانش‌بنیان
- نظارت عالیه بر مگاپروژه دانش‌بنیان 1 قرارداد دانشگاه‌ها در حوزه بالادست و ایجاد نظامات و بررسی بروندادهای فناورانه قرارداد دانشگاه‌ها و تایید نتایج جهت بکارگیری در مقیاس تجاری
- نظارت عالیه بر مگاپروژه دانش‌بنیان 2 قرارداد دانشگاه‌ها در حوزه پایین‌دست و ایجاد نظامات و بررسی بروندادهای فناورانه قرارداد دانشگاه‌ها و تایید نتایج جهت بکارگیری در مقیاس تجاری
- پیگیری نقش اداره کل فناوری در مگاپروژه دانش‌بنیان 5 در راستای تدوین پیوست فناوری، مذاکره قراردادی و اجرای پیوست
- نظارت فنی بر اجرای طرح‌های مهم و اصلی از طریق ایجاد سیستم مکانیزه کنترل بروندادهای فناورانه مگاپروژه‌ها با استفاده از سامانه CPMIS
- پیگیری راه‌اندازی سامانه اخذ گزارشات طرح‌ها و پروژه‌های فناوری به روش ثبتی
- راهبری قرارداد نهاد تخصصی نظارت بر قراردادهای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
- پیگیری آموزش و اخذ گواهینامه‌های داخلی و بین‌المللی ناظرین مگاپروژه‌های دانش‌بنیان
- تهیه قرارداد/ انتخاب مجری/مجریان داخلی و خارجی/ایجاد کمیته نظارت/ابلاغ شروع بکار/تهیه و ارسال گزارش به مقام عالی وزارت
- آینده‌نگاری فناوری و شناسایی عرضه و تقاضا برای آینده پژوهی فناورانه و تدوین مدلهای مربوطه در بخشهای بالا و پایین دستی و پایین دستی

برنامه‌ها و اقدامات
- برنامه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- برنامه راهبردی اجرای مگاپروژه‌های فناورانه دانش بنیان
- برنامه کلان ارتقای تعاملات دولت – صنعت – دانشگاه
- برنامه جامع آینده‌نگاری فناوری و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه
- برنامه تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- برنامه راهبری توسعه زیرساختها و سامانه های اطلاعات
- برنامه جهت اجرای طرحها و پروژه‌های فناورانه

آشنایی با مدیر کل

نام و نام خانوادگی
- عرفان ریاحی سامانی

سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل)
- دکترای برق - قدرت                 دانشگاه تربیت مدرس تهران
- کارشناسی ارشد برق - قدرت   دانشگاه تربیت مدرس تهران
- کارشناسی برق - قدرت           دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره های کاربردی:
1-Mini MBA  دانشگاه صنعتی شریف

2- دوره مدیریت پروژه حرفه ای PMP
3- دوره مدیریت پروژه IPF  فرانسهسوابق کاری (از آخرین به قبل)

1-  1395 - تاکنون :
  مدیرکل امور فناوری وزارت نفت
2- 1389-1395 :
    مدیر پالایشگاه خشکی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس
3- 1385- 1389 :
    سرپرست EPC2 پروژه پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس
4- 1382 - 1385 :
    سرپرست برق شرکت نفت و گاز پارس، پروژه پالایشگاه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
5- 1379 - 1382:
   مدیر و مجری پروژه های تحقیقاتی، شرکت توانیر و دانشگاه تربیت مدرس


سوابق علمی/پژوهشی
1379 تا کنون:
1- مکانیابی تاسیسات صنعت برق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
2- مطالعات جامع توان راکتیو، طراحی و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای یزد
3- بررسی وضعیت پایداری، پروفیل ولتاژ روی شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای هرمزگان
4- مطالعات جامع توان راکتیو شبکه انتقال و فوق توزیع برق های منطقه ای فارس و خراسان
5- خازن گذاری بهینه در شبکه انتقال و فوق توزیع برق های منطقه ای هرمزگان، یزد، فارس و خراسان
6- پیاده سازی نرم افزار جایابی پست های جدید و توسعه پیت های موجود در شبکه (SEP)
7- پیاده سازی نرم افزار طراحی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع (NEP)
8- پیاده سازی نرم افزار Reactive Power Planner جهت مطالعاتی از قبیل پایداری ولتاژ، پروفیل ولتاژ، جایابی بهینه خازن، راکتور و SVC
9- پیاده سازی نرم افزار پایگاه اطلاعات جغرافیایی (مکانی و توصیفی) در صنعت برق با استفاده از مفاهیم GIS
10- پیاده سازی نرم افزار پایگاه اطلاعاتی شبکه انتقال و فوق توزیع ایران به هدف تبدیل اطلاعات از نرم افزارهای PSSE، DigSILENT و Sym به یکدیگر

مقالات

-                 A framework for PSS pricing as an ancillary service in a competitive electricity market, E. Riahi Samani, H. Seifi, M.K. Sheikh-El-Eslami, Electrical Power and Energy Systems 46 (2013) 221–227

-                 Economic Valuation of Small Signal Stability as an Ancillary Service in a Competitive Electricity Market - International Review of Electrical Engineering- Praise Worthy Prize, April 2010

-                 A New Reactive Power Planning Procedure for Iranian Power Grid, Electric Power Systems Research Journal, ELSEVIER LTD, 72 (2004) 225-234  

-                 An Application of Generator Unit and ULTCs in Reactive Power Management in Large Scale Power System – UPEC Conference 2009

-      برنامه ریزی خرید خدمات جانبی و تغییر تولید نیروگاهها با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش پایداری ولتاژ،   کنفراس ملی برق ١٣٨٨ دانشگاه علم و صنعت

-          طراحی وپیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس، کنفرانس ملی ژئوماتیک، اردیبهشت  1386

-          طراحی وپیاده سازی نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی بومی باکاربرد در صنعت برق، کنفرانس ملی ژئوماتیک، اردیبهشت  1386


مهارت های کامپیوتری

Technical Software:VSA (Voltage Stability Analysis), PSS/E, EMTP, CYME

ARCVIEW (Geographic information system GIS software), ArcGis, AutoCAD, Microstation, MapObject module, SQL Server

General Software:     Windows, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Internet

 Computer Programming: Visual Basic,Visual FORTRAN,Visual FoxPro, Visual C++, MATLAB


تماس با اداره‌کل

آدرس : خیابان کریمخان، خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک 523 طبقه 4 اتاق 402
تلفن تماس:2-61628020
پست الکترونیکی:
 e.riahi@gmail.com

      


تهران -خیابان طالقانی -تقاطع خیابان حافظ -ساختمان مرکزی وزارت نفت -صندوق پستی1862-15875

تلفن: ۶۱۶۲۳۹۹۷,۶۱۶۲۳۲۸۱,۸۸۹۳۷۴۳۲ دبیرخانه:۶۱۶۲۲۵۸۰

نمابر: ۸۸۹۴۴۱۲۸, پست الکترونیکی:doert@mop.ir

آمار بازدید


تعداد بازديد اين صفحه: 328600
تعداد بازديد کنندگان سايت: 133811058 تعداد بازديد زيرپورتال: 378104 اين زيرپورتال امروز: 333 سایت در امروز: 27890 اين صفحه امروز: 324
^